Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_62BC000_2

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_62BC000_2

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 5
"{F1}{0F}The Return of Ultror!
It has been about 3 months
since the battle with the
mysterious space creature
Flogiston... But now another
mysterious creature has come
to Earth!
New TV Program:
""Mechabot Ultror on Summer
Vacation""
Episode 1 - On a Summer Day
 See you next time!{END}"
"Powrót Ultrora! Minęło około 3 miesięcy od walki z tajemniczym stworem z przestrzeni Flogiston... ale teraz inny tajemniczy stwór przybył na Ziemię! Nowy program TV: ""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach"" Epizod 1 - W Letni Dzień Do zobaczenia następnym razem!{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 6
"{F1}{0F}""Mechabot Ultror on Summer
Vacation""
 Turn on the lights when you
watch TV and be careful not to
get too close to the screen.
Episode 1 - On a Summer Day
Thanks to Ultror, the
mysterious space creature
Flogiston was destroyed and
peace was restored once again
on Earth.
But that peace did not last
for very long...
It all started one day when
the 4 Ultror team members --
Red, Blue, Yellow and
Green -- were at the pool.
""Eeeeek...!""
 To be continued...
The person who suddenly
screamed was Yellow.
What did Red see when he ran
to her rescue!
Next time:
Mechabot Ultror on Summer
Vacation
Episode 2 - The New Terror
 See you next time!{END}"
""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach""  Podczas oglądania zapal światło i nie podchodź za blisko telewizora. Epizod 1 - W Letni Dzień, Dzięki Ultrorowi tajemnicza kosmiczna kreatura, Flogiston została zniszczona a na świecie znów zapanował spokój. Ale nie trwał on długo... Wszystko zaczęło się, gdy czwórka drużyny Ultrora -- Czerwony, Niebieski, Żółta i Zielony -- byli na basenie. ""Fuuuuj...!"" Ciąg dalszy nastąpi... Osobą, która krzyczała była Żółta. Co zobaczył Czerwony kiedy biegł do Żółtej na ratunek? Następnym razem: Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach Epizod 2 - Nowy terror Do następnego razu!{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 3
"{F1}{0F}""Mechabot Ultror on Summer
Vacation""
 Turn on the lights when you
watch TV and be careful not to
get too close to the screen.
Episode 2 The New Terror
""Eeeek....!""
A sudden scream from Yellow.
She is waving her arms around
in the water.
""Are you alright?!""
Red goes closer to see what's
wrong with Yellow.
When he looks in the pool!!!
There is a white cloudy
substance around
Yellow's ankle!
 To be continued...
When Red tries to help Yellow
and touches the white cloud...
Next time:
Mechabot Ultror on Summer
Vacation Episode 3 -
The White Impact
 See you next time!{END}"
""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach""  Zapal światło, gdy oglądasz TV i zachowaj odpowiednią odległość między ekranem. Epizod 2 Nowy Terror ""Eeeek....!"" Niespodziewany krzyk Żółtej. Żółta wywija rękoma w wodzie. ""Wszystko w porządku!?"" Czerwony zbliżył się, żeby zobaczyć co jest z Żółtą. Kiedy spogląda na basen!!! Widzi Białą istotę w kształcie chmury wokół jej kostki! Ciąg dalszy nastąpi... Kiedy Czerwony próbuje pomóc Żółtej i dotyka Białej Chmury... Następnym razem: Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach Epizod 3 - Białe Uderzenie Do zobaczenia następnym razem!{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 4
"{F1}{0F}""Mechabot Ultror on Summer
Vacation""
 Turn on the lights when you
watch TV and be careful not to
get too close to the screen.
Episode 3 - The White Impact
The white cloud has grabbed
Yellow's leg.
""What is this?""
Red stops involuntarily.
But when he sees Yellow
struggling he knows he has to
save her. The second he lays
a hand on the white cloud...
Whizz! Bam!!
""Oh no!""
Red is thrown off to the
poolside.
 To be continued...
Red becomes engulfed in light
and unleashes his real power!
Next time:
Mechabot Ultror on Summer
Vacation
Episode 4 - Transformation
 See you next time!{END}"
""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach""  Zapal światło, kiedy oglądasz TV i zachowaj odpowiednią odległość między ekranem. Epizod 3 - Białe Uderzenie Biała Chmura chwyciła nogę Żółtej. ""Co to jest?"" Czerwony zatrzymał się odruchowo, ale, gdy zobaczył wyrywającą się Żółtą wiedział, że musi ją ratować. Zbliżył rękę ku Białej Chmurze. Whizz! Bam!! ""Oh nie!"" Czerwony został wyrzucony poza basen. Ciąg dalszy nastąpi... Czerwony ogarnięty światłem uwolni swoją prawdziwą moc! Następnym razem: Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach Epizod 4 - Transformacja Do zobaczenia następnym razem!{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 2
"{F1}{0F}""Mechabot Ultror on Summer
Vacation""
 Turn on the lights when you
watch TV and be careful not to
get too close to the screen.
Episode 4 - Transformation
As soon as Red touched the
white cloud he was thrown out
to the poolside.
""Ouch...""
He looks at his right hand
(the hand he touched the white
cloud with) and sees that it
is all cut up!
""I can't touch it with my bare
hands... I'll have to use my
Ultror Suit! ...Ultror
Change...!!""
Kablam!! Twinkle, twinkle,
twinkle, twinkle...
Red's body becomes engulfed in
light.
Red appears out of the light
in a bright red combat suit.
""Ultror Red is here!""
 To be continued...
Can the transformed Red
save Yellow?
Next time:
Mechabot Ultror on Summer
Vacation
Episode 5 - As Long as the
Power Lasts
 See you next time!{END}"
""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach""  Zapal światło, kiedy oglądasz TV i zachowaj odpowiednią odległość między ekranem. Epizod 4 - Transformacja Tak szybko jak Czerwony dotknął Białej Chmury tak szybko został wyrzucony z basenu. ""Auć..."" Patrzy na swoją prawą dłoń (Dłoń, którą dotknął Chmury) i widzi, że jest cała poraniona! ""Nie mogę tego dotknąć gołymi rękoma... Muszę użyć Stroju Ultrora! Zamiana Ultror...!!"" Kabum!! Migotanie, migotanie, migotanie, migotanie... Ciało Czerwonego znika w świetle po czym wyłania się w błyszczącym czerwonym stroju bojowym. ""Ultror Czerwony jest tutaj!"" Ciąg dalszy nastąpi... Czy przemieniony Czerwony uratuje Żółtą? Następnym razem: Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach Epizod 5 - Tak Długo Jak Starczy Sił Do następnego razu!{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 1
"{F1}{0F}""Mechabot Ultror on Summer
Vacation""
 Turn on the lights when you
watch TV and be careful not to
get too close to the screen.
Episode 5 - As Long as the
Power Lasts
""Ultror Red is here!""
The transformed Red challenges
the white cloud again.
Gogogogogo...
""Ouch!""
Red feels a slight impulse
of pain, but he's not blown
off like before.
""I think I can do this!""
He pulls the white cloud in
opposite directions to drag
the thing away from Yellow's
feet.
Gugugugugugu...
Little by little, the white
cloud starts to give away.
 To be continued...
After a long battle, Red is
finally able to save Yellow,
but...
Next time:
Mechabot Ultror on Summer
Vacation
Episode 6 - The Rescue
 See you next time!{END}"
""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach""  Zapal światło, kiedy oglądasz TV i zachowaj odpowiednią odległość między ekranem. Epizod 5 - Tak Długo Jak Starczy Sił ""Ultror Czerwony tu jest!"" Przemieniony Czerwony próbuje raz jeszcze z Białą Chmurą. Dalej Dalej Dalej... ""Bam!"" Czerwony odnosi lekkie obrażenia, ale nie daje sobą pomiatać jak wcześniej. ""Mogę to zrobić!"" Ciągnie Białą Chmurę w przeciwnym kierunku by odciągnąć ją od nogi Żółtej. Gugugugugugu... Powoli Chmura opada z sił. Ciąg dalszy nastąpi... Po długiej walce Czerwony jest w stanie uratować Żółtą, ale... W następnym odcinku: Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach Epizod 6 - Ratunek Do zobaczenia następnym razem!{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 2
"{F1}{0F}""Mechabot Ultror on Summer
Vacation""
 Turn on the lights when you
watch TV and be careful not to
get too close to the screen.
Episode 6 - The Rescue
Little by little, the white
cloud retreats from Yellow's
feet.
Ultror Red pulls with all of
his might, and.... Kachang!
Finally Yellow's feet are freed
from the white cloud!
Ultror Red immediately carries
Yellow to the poolside.
""Yellow! ...Are you OK...?!""
Blue and Green look at Yellow,
full of worry...
 To be continued...
The Ultror Team is glad they
were able to rescue Yellow,
but...
Next time:
Mechabot Ultror on Summer
Vacation
Episode 7 - After the Rescue
 See you next time!{END}"
""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach""  Zapal światło, kiedy oglądasz TV i zachowaj odpowiednią odległość między ekranem. Epizod 6 - Ratunek Powoli Chmura zaczyna puszczać nogę Żółtej. Ultror Czerwony ciągnie z całych swych sił i.... Bang! Nareszcie stopa Żółtej została uwolniona! Czerwony natychmiast przenosi ją na drugą stronę basenu. ""Żółta! Nic Ci nie jest..?!"" Niebieski i Zielony spojrzeli na nią zmartwieni... Ciąg dalszy nastąpi... Drużyna Ultrora jest zadowolona, gdyż udało się uratować Żółta, ale... W następnym odcinku: Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach Epizod 7 - Po Akcji Ratunkowej Do zobaczenia następnym razem!{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 2
"{F1}{0F}""Mechabot Ultror on Summer
Vacation""
 Turn on the lights when you
watch TV and be careful not to
get too close to the screen.
Episode 7 - After the Rescue
""Yellow! ...Are you OK...?!""
""Coff-coff... I swallowed some
water...""
She seems to be in pain, but
she can talk, which is a good
sign.
""Red, was it necessary to
change into your suit to
rescue Yellow?""
""I was going to ask the same
thing.""
Blue and Green both questioned
the actions of Red.
""There was a white cloudy
substance wrapped around
Yellow's feet, and just
touching it caused me great
pain...""
 To be continued...
The nature of the white cloud
that attacked Yellow is
revealed...
Next time:
Mechabot Ultror on Summer
Vacation
Episode 8 - It's Baaaack!
 See you next time!{END}"
""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach""  Zapal światło, kiedy oglądasz TV i zachowaj odpowiednią odległość między ekranem. Epizod 7 - Po Akcji Ratowniczej ""Żółta! ...nic Ci nie jest...?!"" ""Bul-Bul... nałykałam się tylko wody..."" Wygląda jakby cierpiała, ale może mówić a to dobry znak. ""Czerwony koniecznym było użycie kostiumu do ratunku Żółtej?"" ""Zamierzałem zapytać o to samo."" Niebieski i Zielony kwestionowali zachowanie Czerwonego. ""Była tam Biała substancja, która owinęła się wokół nogi Żółtej i samo jej dotknięcie powodowało okropny ból..."" Ciąg dalszy nastąpi... Zamiary Białej Chmury zostały odsłonięte... W następnym odcinku: Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach Epizod 8 - Wróóóciłem! Do zobaczenie następnym razem!{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 1
"{F1}{0F}""Mechabot Ultror on Summer
Vacation""
 Turn on the lights when you
watch TV and be careful not to
get too close to the screen.
Episode 8 - It's Baaaack!
""I got hurt just by touching
it...""
""But Yellow's feet are fine.
Look, not even a scratch.""
""I see. I wonder what that
means...and why was Yellow the
only one that was attacked,
and what is that white
cloud...?""
""Eeeeek!"" ""Yeeeek!""
Girls in the pool start
screaming.
""Is it starting up again?""
 To be continued...
Blue, Yellow and Green --
you must transform to rescue
 those people!
Next time
Mechabot Ultror on Summer
Vacation
Episode 9 - Comrades
 See you next time!{END}"
""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach""  Zapal światło, kiedy oglądasz TV i zachowaj odpowiednią odległość między ekranem. Epizod 8 - Wróóóciłem! ""Zostałem ranny tylko przez dotknięcie..."" ""Lecz noga Żółtej ma się dobrze. Zobacz nie ma nawet zadrapania."" ""Rzeczywiście. Co to znaczy... Dlaczego tylko Żółta była tą, która została zaatakowana i czym jest ta Biała Chmura...?"" ""Aaaa!"" ""Aaaaa!"" Dziewczyny w basenie zaczęły krzyczeć. ""Znów się zaczyna?"" Część dalsza nastąpi... Niebieski, Żółta i Zielony -- musicie się transformować, by uratować tych ludzi! W następnym odcinku Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach Epizod 9 - Towarzysze Do zobaczenia następnym razem!{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 1
"{F1}{0F}""Mechabot Ultror on Summer
Vacation""
 Turn on the lights when you
watch TV and be careful not to
get too close to the screen.
Episode 9 - Comrades
Screams were coming from
everywhere.
""We must rescue the people who
are drowning!,"" screams Red.
""Yellow, you rest here.""
""No, I'm alright. I'm part of
the Ultror Team too!""
""...All right. Then...everybody
transform!""
""Ultror Change!!"" {75}{00} 3
Kablam! Twinkle, twinkle,
twinkle, twinkle......
The three bodies become
engulfed in light.
 To be continued...
Now all four comrades in their
Ultror Suits are moving to
rescue the drowning people.
Next time:
Mechabot Ultror on Summer
Vacation
Episode 10 - The Light Brigade
 See you next time!{END}"
""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach""  Zapal światło, kiedy oglądasz TV i zachowaj odpowiednią odległość między ekranem. Epizod 9 - Towarzysze Krzyki dochodziły zewsząd. ""Musimy ratować tonących ludzi!,"" wykrzyczał Czerwony. ""Żółta, Ty tu odpocznij."" ""Nie, dam sobie radę. Też jestem częścią drużyny!"" ""...Dobrze. W takim razie wszyscy... transformacja!"" ""Zamiana Ultror!!"" {75}{00} Kablam! migotanie..migotanie.. Trzy ciała zostały wypełnione światłem. Część dalsza nastąpi... Czwórka towarzyszy w Strojach Ultror ruszają by ratować tonących ludzi. W następnym odcinku: Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach Epizod 10 - Rozświetlona Brygada Do zobaczenia następnym razem!{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 1
"{F1}{0F}""Mechabot Ultror on Summer
Vacation""
 Turn on the lights when you
watch TV and be careful not to
get too close to the screen.
Episode 10 - The Light Brigade
Kablam! Twinkle, twinkle,
twinkle, twinkle......
From inside the light appear:
Blue in a blue battle suit!
Yellow in a yellow battle
suit!
Green in a green battle suit!
""OK, let's kick some cloud!""
Crash, splash, splash,
splash......
The four friends in their
Ultror suits fight to rescue
the people in the pool.
 To be continued...
Inside the pool are a number
of splotches of white mist...
Next time
Mechabot Ultror on Summer
Vacation
Episode 11
- White Impacts Again
 See you next time!{END}"
""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach""  Zapal światło, kiedy oglądasz TV i zachowaj odpowiednią odległość między ekranem. Epizod 10 - Rozświetlona Brygada Kablam! migotanie..migotanie.. Z centrum światła wyłania się: Niebieski, Żółta oraz Zielony w swoich strojach bojowych! ""Dobra, rozwalmy trochę Chmur!"" Crash, bang, splash, bang..... Czwórka przyjaciół w Strojach Ultror walczą by uratować ludzi w basenie. Część dalsza nastąpi... Wewnątrz basenu znajduję się wiele plam o mglistej postaci. W następnym odcinku Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach Epizod 11 - Ponowny atak Białej Do zobaczenia następnym razem!{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 1
"{F1}{0F}""Mechabot Ultror on Summer
Vacation""
 Turn on the lights when you
watch TV and be careful not to
get too close to the screen.
Episode 11
- White Impacts Again
Crash, splash, splash,
splash...... Crash....
As you might have guessed,
a white mist surrounded the
legs of the people drowning
in the pool.
""Uooooooooooooooo!""
Kachang!
Breaking the mist away from
the people's legs,
the 4 comrades in their
Ultror suits rescue everybody
in no time.
 To be continued...
Thanks to them, the drowning
people were rescued safely.
However...
Next time:
Mechabot Ultror on Summer
Vacation
Episode 12 - Disaster
 See you next time!{END}"
""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach""  Zapal światło, kiedy oglądasz TV i zachowaj odpowiednią odległość między ekranem. Epizod 11 - Ponowny atak Białej Crash, bang, splash, splash...... Bang.... Jak się domyślacie, białe mgły owinęły się wokół nóg topiących się ludzi. ""Uooooooooooooooo!"" Chadzia! Odpychając mgły spod ich nóg, czwórka towarzyszy w strojach Ultror ratuje wszystkich w mgnieniu oka. Część dalsza nastąpi... Dzięki nim, tonący ludzie zostali bezpiecznie uratowani. Jednakże... W następnym odcinku: Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach Epizod 12 - Katastrofa Do zobaczenia następnym razem!{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 1
"{F1}{0F}""Mechabot Ultror on Summer
Vacation""
 Turn on the lights when you
watch TV and be careful not to
get too close to the screen.
Episode 12 - Disaster
""Is that all of the people who
were drowning?""
""I think so, but it looks like
they have all fainted.""
""What do you think that white
mist was?""
""Who cares? We rescued all the
people, and it looks like we
beat the mist.""
Gogogogogogogogo......
That's when things really
began to happen! The water of
the pool began to swirl up
into the sky...
 To be continued...
Slowly, the water swirled up
into the sky and began to turn
into a white mist.
Next time:
Mechabot Ultror on Summer
Vacation
Episode 13
- Shadow in the Sky
 See you next time!{END}"
""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach""  Zapal światło, kiedy oglądasz TV i zachowaj odpowiednią odległość między ekranem. Epizod 12 - Katastrofa ""Czy wszyscy są cali?"" ""Tak mi się wydaje, ale wyglądają na wyczerpanych."" ""Jak myślisz czym były te białe mgły?"" ""Kogo to obchodzi? Wszystkich uratowaliśmy, i wygląda na to, że pokonaliśmy je wszystkie."" Bul.Bul.Bul.Bul...... I wtedy właśnie wszystko się zaczęło! Woda z basenu zaczęła wirować w kierunku nieba... Część dalsza nastąpi... Powoli, woda wirowała w kierunku nieba po czym przemieniła się w Białą Mgłę. W następnym odcinku: Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach Epizod 13 - Cień na Niebie Do zobaczenia następnym razem!{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 1
"{F1}{0F}""Mechabot Ultror on Summer
Vacation""
 Turn on the lights when you
watch TV and be careful not to
get too close to the screen.
Episode 13
- Shadow in the Sky
Gogogogogogogogo......
The water of the pool seemed
to evaporate and turn into
a white mist.
""The water... Has it been
completely taken over by that
white mist?""
""Maybe the white mist was
disguising itself as water all
along.""
""Well, either way, we have to
fight it!""
""That's right.""
Gogogogogogogogo......
Meanwhile, the mist grew
bigger and bigger, covering
the whole pool.
 To be continued...
The four decide to call
Mechabot Ultror to face this
powerful enemy.
Next time:
Mechabot Ultror on Summer
Vacation
Episode 14
- Calling Mechabot Ultror!
 See you next time!{END}"
""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach""  Zapal światło, kiedy oglądasz TV i zachowaj odpowiednią odległość między ekranem. Epizod 13 - Cień na Niebie Bul.Bul.Bul.Bul...... Woda z basenu zaczęła parować i przemieniła się w Białą Mgłę. ""Woda... całkowicie przez nią wyparowała?"" ""Wygląda na to, że ukrywała się przez ten cały czas w wodzie."" ""Cóż, tak czy inaczej musimy z nią walczyć!"" ""Tak jest."" Bul.Bul.Bul.Bul...... W tym czasie, mgła stawała się coraz większa, zakrywając przy tym cały basen. Ciąg dalszy nastąpi... Czwórka postanowiła wezwać Mechabota Ultror by zmierzyć się z potężnym wrogiem. W następnym odcinku: Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach Epizod 14 - Przywołanie Mechabota Ultror! Do zobaczenia następnym razem!{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 1
"{F1}{0F}""Mechabot Ultror on Summer
Vacation""
 Turn on the lights when you
watch TV and be careful not to
get too close to the screen.
Episode 14
- Calling Mechabot Ultror!
Gogogogogogogogo......
The mist has grown to the size
of the whole pool.
""I think we need the Ultror
robots to fight an enemy this
big.""
""I think you're right.
Everybody, let's call the
robots!""
""OK!""
""Ultror robots, come here!""
 To be continued...
The four take up their
positions inside the Ultror
robots. The real battle has
just begun...
Next time:
Mechabot Ultror on Summer
Vacation
Episode 15
- The Ultror Robots Arrive
 See you next time!{END}"
""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach""  Zapal światło, kiedy oglądasz TV i zachowaj odpowiednią odległość między ekranem. Epizod 14 - Przywołanie Mechabota Ultror! Bul bul bul...... Mgła urosła do wielkości całego basenu. ""Potrzebujemy robota Ultror, by walczyć z tym czymś."" ""Masz rację. Wszyscy wezwijcie roboty!"" ""Tak Jest!"" ""Roboty Ultror, przyzywamy was!"" Ciąg dalszy nastąpi... Czwórka zajęła pozycje w swoich robotach. Prawdziwa walka miała się dopiero zacząć... W następnym odcinku: Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach Epizod 15 - Przybycie Robotów Ultror Do zobaczenia następnym razem!{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 1
"{F1}{0F}""Mechabot Ultror on Summer
Vacation""
 Turn on the lights when you
watch TV and be careful not to
get too close to the screen.
Episode 15
- The Ultror Robots Arrive
""Ultror robots, come here!""
Te-te-te-teketette-teketekete-
(Theme music for the take-off
of Ultror robots)
Sparks fly!  
Red, blue, yellow, and green
robots come flying from far
away. Boom! And finally land
before them. The four climbs
into their robots.
""Lets go!""
 To be continued...
The battle begins, but the
Ultror Robots are unable
to hurt the white mist...
Next time:
Mechabot Ultror on Summer
Vacation
Episode 16
- The Battle Begins
 See you next time!{END}"
""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach""  Zapal światło, kiedy oglądasz TV i zachowaj odpowiednią odległość między ekranem. Epizod 15 - Przybycie Robotów Ultror ""Roboty Ultror, przyzywamy was!"" Te-te-te-teketette (motyw przywoływania robotów Ultror) Roziskrzony lot!   Czerwony, niebieski, żółty, i zielony robot przyleciały z odległej przestrzeni. Buum! Wylądowały tuż za nimi. Czwórka szybko zasiadła za maszynami. ""Idziemy!"" Część dalsza nastąpi... Walka się rozpoczęła, ale Roboty Ultror nie były w stanie zranić Białej Mgły... W następnym odcinku: Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach Epizod 16 - Rozpoczęcie Bitwy Do zobaczenia następnym razem!{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
16. TAK 1
"{F1}{0F}""Mechabot Ultror on Summer
Vacation""
 Turn on the lights when you
watch TV and be careful not to
get too close to the screen.
Episode 16
- The Battle Begins
""Here we go!""
Brata-tata-tata-tat! Bam!!
""Ahhh!""
Ultror robot No.1
(the red one, Red's!)
is shot back as soon as it
runs into the white mist.
""Oh, I get it... Even when this
thing was small it shredded my
hand as soon as I touched it...
It's big now, so even our
Ultror robots can't hurt it.""
""Well then... I guess there's
only one thing to do.""
""Yes, we must Combine!""
""OK!""
 To be continued...
They combine into one Super
Mechabot Ultror!
Now can they beat the White
mist?
Next time:
Mechabot Ultror on Summer
Vacation
Episode 17
- Super Mechabot Ultror!
 See you next time!{END}"
""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach""  Zapal światło, kiedy oglądasz TV i zachowaj odpowiednią odległość między ekranem. Epizod 16 - Rozpoczęcie Bitwy ""Zaczynamy!"" Brata-tata-tata-tat! Bam!! ""Ahhh!"" Robot Ultror Nr.1 (czerwony robot Czerwonego!) pocisk zniknął we mgle, gdy tylko zbliżył się do celu. ""Ah rozumiem... nawet, gdy była to mała mgła poraniła moją rękę, gdy tylko ją dotknąłem... Teraz jest duża, więc nawet roboty Ultror nie mogą jej zranić."" ""W takim razie... mamy tylko jedno wyjście."" ""Tak, musimy się połączyć!"" ""OK!"" Część dalsza nastąpi... Połączyli się w Super Mechabota Ultrora! Czy pokonają teraz Białą Mgłę? W następnym odcinku: Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach Epizod 17 - Super Mechabot Ultror! Do zobaczenia następnym razem!{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 1
"{F1}{0F}""Mechabot Ultror on Summer
Vacation""
 Turn on the lights when you
watch TV and be careful not to
get too close to the screen.
Episode 17
- Super Mechabot Ultror!
""Ready everybody...
Ultror Combine!""
""OK!""
Terotetete-te-rottettete
te-tete-(Ultror Combine theme)
The robots change shape.
No.1 transforms into the head
and the body!
No.2 transforms into the arms!
No.3 transforms into the legs!
Then they all combine...Kachang!
""Mechabot Ultror!!""
Now No.4 also transforms.
Te-ttettete---te-ttettete--
Te-ttettete---de, de, de, de,
de!
(Super Mechabot Ultror theme)
Klang! Kachang!! The head,
arms and legs become even
more powerful!!
""Super Mechabot Ultror!!""
 To be continued...
They attack the white mist
with a special move:
the Ultror Slash!
Next time:
Mechabot Ultror on Summer
vacation
Episode 18
- Blade of Light
 See you next time!{END}"
""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach""  Zapal światło, kiedy oglądasz TV i zachowaj odpowiednią odległość między ekranem. Epizod 17 - Super Mechabot Ultror! ""Wszyscy gotowi... Połączenie Ultror!"" Terotetete-te-rottettete (motyw Połączenia Ultror) Roboty zmieniają kształt. Nr.1 przemienia się w głowę i tułów! Nr.2 przemienia się w ręce! Nr.3 przemienia się w nogi! Wtedy wszyscy połączyli się w...Kabuum! ""Mechabota Ultrora!!"" Teraz Nr.4 również zaczął się przemieniać. Te-ttettete---te-ttettete (motyw Super Mechabota Ultrora) Klang! Kabuum!! Głowa ręce i nogi stały się jeszcze potężniejsze!! ""Super Mechabot Ultror!!"" Część dalsza nastąpi... Atakują Białą Mgłę specjalnym atakiem: Cięcie Ultrora! W następnym odcinku: Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach Epizod 18 - Błysk Ostrza Do zobaczenia następnym razem!{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 1
"{F1}{0F}""Mechabot Ultror on Summer
Vacation""
 Turn on the lights when you
watch TV and be careful not to
get too close to the screen.
Episode 18 - Blade of Light
""Super Mechabot Ultror!!""
The robot raises its left hand
high in the sky and cried out:
""Super Ultror Blade!""
With that, the robot's left
hand begins to collect light
and the light is transformed
into a shining blade.
""Eat this, fog head!
... Special move Ultror
Slash!!!""
Whizz! Za! Zaza! Gakin!!
 To be continued...
How do you battle against an
enemy that even the Ultror
Slash can't hurt?
Next time:
Mechabot Ultror on Summer
Vacation
Episode - 19 Beyond Despair
 See you next time!{END}"
""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach""  Zapal światło, kiedy oglądasz TV i zachowaj odpowiednią odległość między ekranem. Epizod 18 - Błysk Ostrza ""Super Mechabot Ultror!!"" Robot uniósł wysoko w niebo lewą rękę i wypowiedział: ""Super Ostrze Ultrora!"" Po czym lewa ręka zgromadziła światło a te przeistoczyło się w świetlisty miecz. ""Wypchaj się tym potworze! ... Specjalne Cięcie Ultrora!!!"" Whizz! Za! Slash! Gakin!! Ciąg dalszy nastąpi... Jak walczyć z wrogiem na którego Cięcie Ultrora nie wywarło dużego wpływu? W następnym odcinku: Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach Epizod 19 - Akt Desperacji Do zobaczenia następnym razem!{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 1
"{F1}{0F}""Mechabot Ultror on Summer
Vacation""
 Turn on the lights when you
watch TV and be careful not to
get too close to the screen.
Episode - 19 Beyond Despair
""Eat this, fog head!
... Special move Ultror
Slash!!!""
Whizz! Za! Zaza! Gakin!!
Thud.
""What the....!?""
The white mist blew off even
the Super Ultror Blade!
""I can't believe the Ultror
Slash didn't work... What are we
going to do?!""
Can the four find a way to
defeat this powerful enemy?
 To be continued...
Red panics and randomly
attacks the enemy and...
Next time:
Mechabot Ultror on Summer
Vacation
Episode 20 - A Clue to Victory
 See you next time!{END}"
""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach""  Zapal światło, kiedy oglądasz TV i zachowaj odpowiednią odległość między ekranem. Epizod - 19 Akt Desperacji ""Wypchaj się tym potworze! ... Specjalne Cięcie Ultrora!!!"" Whizz! Za! Slash! Gakin! ""Co do....!?"" Biała Mgła uniknęła ataku nawet Super Cięcia Ultrora! ""Nie mogę w to uwierzyć... Cięcie Ultrora nie pomogło... Co teraz zrobimy?!"" Czy czwórka znajdzie sposób by pokonać tak potężnego wroga? Ciąg dalszy nastąpi... Czerwony bez zastanowienia zadaje ciosy i... W następnym odcinku: Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach Epizod 20 - Wskazówka do Zwycięstwa Do zobaczenia następnym razem!{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 1
"{F1}{0F}""Mechabot Ultror on Summer
Vacation""
 Turn on the lights when you
watch TV and be careful not to
get too close to the screen.
Episode 20 - A Clue to Victory
""One more time! Eat this!
Special move Ultror Slash!""
Whizz! Zazz! Gaplang!!
Thud!!!
""Urgg, I'm not finished yet.
I'll do this as many times as
it takes! Eat this! Special
move...""
""Wait a minute Red!""
""What is it, Blue?
""It's just a guess...but there
may be a way to hurt this
white mist.""
""What did you say?""
 To be continued...
Has Blue come up with a way
to defeat this misty danger...?
Next time:
Mechabot Ultror on Summer
Vacation
Episode 21 - A Weakness
 See you next time!{END}"
""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach""  Zapal światło, kiedy oglądasz TV i zachowaj odpowiednią odległość między ekranem. Epizod 20 - Wskazówka do Zwycięstwa ""Jeszcze raz! Udław się tym! Specjalne Cięcie Ultrora!"" Whizz! Zazz! Gaplang!! ""Wrrr, będę robił to tak długo jak to będzie konieczne! Żryj to! Specjalne Cięcie..."" ""Poczekaj Czerwony!"" ""Co jest Niebieski? ""Mogę się domyślać, ale chyba mam sposób by ją zranić."" ""Co masz na myśli?"" Ciąg dalszy nastąpi... Czy Niebieski ma sposób by pozbyć się zagrożenia ze strony Mgły...? W następnym odcinku: Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach Epizod 21 - Słaby Punkt Do zobaczenia następnym razem!{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 1
"{F1}{0F}""Mechabot Ultror on Summer
vacation""
 Turn on the lights when you
watch TV and be careful not to
get too close to the screen.
Episode 21 - A Weakness
""There may be a way to hurt
this white mist.""
""What did you say?""
""First, recall when Yellow
was attacked. When Red tried
to touch it, his hand was all
cut up, but Yellow's feet were
unharmed...""
""I see, so you are saying that
it won't hurt us if we can
reach it from the inside?""
""That's exactly right.
But there's a slight problem...""
 To be continued...
What is the problem that Blue
is talking about?
And will they be able to
overcome it?
Next time:
Mechabot Ultror on Summer
Vacation
Episode 22 - The Problem
 See you next time!{END}"
""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach""  Zapal światło, kiedy oglądasz TV i zachowaj odpowiednią odległość między ekranem. Epizod 21 - Słaby Punkt ""Może mam sposób by pokonać Białą Mgłę."" ""Co masz na myśli?"" ""Pamiętacie jak Żółta została zaatakowana? Gdy jej dotknąłeś miałeś całe ręce poranione, ale noga Żółtej nie była draśnięta..."" ""Rozumiem. Więc mówisz, że nie zrani nas, gdy będziemy w jej wnętrzu?"" ""Dokładnie tak. Ale jest mały problem..."" Ciąg dalszy nastąpi... O jakim problemie mówi Niebieski? Czy będą w stanie go przezwyciężyć? W następnym odcinku: Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach Epizod 22 - Problem Do zobaczenia następnym razem!{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 1
"{F1}{0F}""Mechabot Ultror on Summer
Vacation""
 Turn on the lights when you
watch TV and be careful not to
get too close to the screen.
Episode 22 - The Problem
""But there's one slight
problem... How are we going to
get inside?""
""Uh... Oh yeah...""
""And even if we do get inside,
can we fight it from there?
And are we going to be able to
get back out?""
""Yeah... There are a lot of
slight problems.""
""But we have no choice!
Let's figure out a way to get
inside!""
""...Yes. Everybody try and think
of a way of getting inside
that mist.""
""Roger!""
 To be continued...
It seems like Yellow has an
idea. But will it work...?
Next time:
Mechabot Ultror on Summer
Vacation
Episode 23 - A Common Point
 See you next time!{END}"
""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach""  Zapal światło, kiedy oglądasz TV i zachowaj odpowiednią odległość między ekranem. Epizod 22 - Problem ""Ale jest mały problem... Jak wejdziemy do jej wnętrza?"" ""Ah... no tak..."" ""A nawet jak wejdziemy to czy będziemy w stanie walczyć? I czy będziemy w stanie stamtąd wyjść?"" ""Taaa... trochę dużo tych małych problemów."" ""Ale nie mamy wyjścia! Wymyślmy coś by dostać się do wewnątrz!"" ""...Tak. Skupmy się nad pomysłem jak tam wejść."" ""Tak jest!"" Część dalsza nastąpi... Wygląda na to że Żółta ma pomysł, ale czy się uda...? W następnym odcinku: Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach Epizod 23 - Punkt Zaczepienia Do zobaczenia następnym razem!{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 1
"{F1}{0F}""Mechabot Ultror on Summer
Vacation""
 Turn on the lights when you
watch TV and be careful not to
get too close to the screen.
Episode 23 - A Common Point
The four are trying to figure
out a way to get inside the
white mist.
""How about this?""""What is it,
Yellow?""
""Weren't all the people
attacked after me girls?""
""...Oh! You're saying that the
white mist is only interested
in girls, right? Yeah, even
though me and a bunch of other
guys were in the pool, only
girls were attacked.
But even so... No!...you're
not thinking...!""
 To be continued...
Yellow is thinking of acting
as bait to lead the others
inside the white mist!
Next time:
Mechabot Ultror on Summer
Vacation
Episode 24 - The Decision
 See you next time!{END}"
""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach""  Zapal światło, kiedy oglądasz TV i zachowaj odpowiednią odległość między ekranem. Epizod 23 - Punkt Zaczepienia Czwórka próbuje rozwiązać problem jak dostać się do wnętrza Mgły. ""A może...""Co jest Żółta?"" ""Czy ona czasami nie atakowała tylko dziewczyn?"" ""...Ah! Mówisz, że interesują ją tylko kobiety? W sumie byłem ja i paru innych facetów, a atakowane były tylko one. A jeśli... Nie!...chyba nie chcesz...!"" Ciąg dalszy nastąpi... Żółta chce zostać przynętą by inni mogli dostać się do wnętrza Białej Mgły! W następnym odcinku: Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach Epizod 24 - Decyzja Do zobaczenia następnym razem{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 1
"{F1}{0F}""Mechabot Ultror on Summer
Vacation""
 Turn on the lights when you
watch TV and be careful not to
get too close to the screen.
Episode 24 - The Decision
""No way! You're not thinking
of being bait yourself,
are you...?""
Yellow nods.
""We can't let Yellow do
something so dangerous!""
""But is there any other way?""
""But...... Sigh...I guess nothing
I say is going to change your
mind, huh Yellow? Once you've
decided on something, forget it,
right? All right then.
Let's hear your plan.""
 To be continued...
It seems too risky, but Yellow
is determined...
Next time:
Mechabot Ultror on Summer
Vacation
Episode 25 - The Plan
 See you next time!{END}"
""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach""  Zapal światło, kiedy oglądasz TV i zachowaj odpowiednią odległość między ekranem. Epizod 24 - Decyzja ""Nie mam mowy! Chyba nie myślisz by być przynętą...?"" Żółta przytaknęła. ""Nie możemy narazić Żółtej na takie niebezpieczeństwo!"" ""A masz inne wyjście?"" ""Ale...... Eech...nic co powiem nie zmieni Twojej decyzji co Żółta? Jak już postanowisz tak zrobisz? A więc dobrze. Jaki jest Twój plan?"" Ciąg dalszy nastąpi... Jest to bardzo ryzykowne, ale Żółta jest zdeterminowana... W następnym odcinku: Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach Epizod 25 - Plan Do zobaczenia następnym razem!{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 3
"{F1}{0F}""Mechabot Ultror on Summer
Vacation""
 Turn on the lights when you
watch TV and be careful not to
get too close to the screen.
Episode 25 - The Plan
""First we have to reverse the
combination and return to
being separate Ultror robots.
Next, I (No.3) will fly above
the white mist. As soon as he
tries to attack me, No.1, No.2
and No.4 should quickly jump
into the mist from the side.
No.2 should pull me in
because it's the fastest.
Then we can combine again and
slash the mist in half with
the Ultror Blade from inside.""
 To be continued...
Red is for the plan, but Blue
is against it.
Next time:
Mechabot Ultror on Summer
Vacation
Episode 26 - The Confrontation
 See you next time!{END}"
""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach""  Zapal światło, kiedy oglądasz TV i zachowaj odpowiednią odległość między ekranem. Epizod 25 - Plan ""Najpierw musimy się rozłączyć do pojedynczych robotów Ultror. Następnie ja (Nr.3) polecę ponad Mgłę. Gdy będzie chciała mnie zaatakować, Nr.1, Nr.2 i Nr.4 szybko wlecicie do jej wnętrza. Nr.2 wciągnie mnie do środka bo jest najszybszy. Wtedy się połączymy i od środka przetniemy Mgłę w pół za pomocą Ostrza Ultror."" Część dalsza nastąpi... Czerwony jest za planem, ale Niebieski się sprzeciwia. W następnym odcinku: Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach Epizod 26 - Konfrontacja Do zobaczenia następnym razem!{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 1
"{F1}{0F}""Mechabot Ultror on Summer
Vacation""
 Turn on the lights when you
watch TV and be careful not to
get too close to the screen.
Episode 26 - The Confrontation
""...OK, I got it. Let's go with
that.`
""What?! How can you let Yellow
do such a dangerous thing,
Red?! Is that OK?""
""Of course it's not OK!
But this is the only way to
beat the white mist!""
""...Look, Red...I'm the one who
first said we might beat him
if we get inside.
But even if we do get inside,
we don't know for sure if we
can beat him.""
""We will beat him...for sure!""
 To be continued...
And so the plan to get inside
the white mist is set to go...
Next time:
Mechabot Ultror on Summer
Vacation
Episode 27
- The Plan is Launched!
 See you next time!{END}"
""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach""  Zapal światło, kiedy oglądasz TV i zachowaj odpowiednią odległość między ekranem. Epizod 26 - Konfrontacja ""...OK, rozumiem. Zaczynajmy.` ""Co?! Jak możesz pozwolić Żółtej na takie ryzyko?! To jest w porządku?"" ""Oczywiście że nie jest! Ale to jedyny sposób by pokonać Mgłę!"" ""...Posłuchaj Czerwony...to ja powiedziałem, że może uda się ją pokonać od środka, ale nawet będąc w jej wnętrzu nie mamy pewności czy będziemy w stanie ja pokonać."" ""Uda się...pokonamy ją!"" Część dalsza nastąpi... Gdy plan, dzięki, któremu mieli dostać się do wnętrza Mgły został ustalony... W następnym odcinku: Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach Epizod 27 - Realizacja Planu! Do zobaczenia następnym razem!{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 1
"{F1}{0F}""Mechabot Ultror on Summer
Vacation""
 Turn on the lights when you
watch TV and be careful not to
get too close to the screen.
Episode 27
- The Plan is Launched!
""We are going to beat him for
sure!""
""We're agreed, then. I'm going
to undo the combination.""
""OK. But be careful. Don't do
anything over your limit.""
""OK. Thanks.""
Kachang! Clang!
Super Megabot Ultror
de-combines.
No.3 approaches the white
mist.
Suddenly, the white mist
starts to attack No.3!
""Now! Everybody!""
 To be continued...
Will No.2 and No.3 make it
inside white mist before the
opening closes...?
Next time:
Mechabot Ultror on Summer
Vacation
Episode 28 - Hurry Up!
 See you next time!{END}"
""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach""  Zapal światło, kiedy oglądasz TV i zachowaj odpowiednią odległość między ekranem. Epizod 27 - Realizacja Planu! ""Teraz na pewno ją pokonamy!"" ""Wszyscy się zgadzamy więc przechodzę do cofnięcia kombinacji."" ""Dobra. Bądźcie ostrożni. Nie róbcie nic poza wasze siły."" ""Ok. Dzięki."" Kachang! Bang! Super Megabot Ultror rozłączony. Nr.3 zbliża się do Mgły. Nagle Biała Mgła atakuje No.3! ""Teraz! Wszyscy!"" Ciąg dalszy nastąpi... Czy Nr.2 i Nr.3 zdążą dostać się do wnętrza Mgły...? W następnym odcinku: Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach Epizod 28 - Pośpiesz się! Do zobaczenia następnym razem!{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 1
"{F1}{0F}""Mechabot Ultror on Summer
Vacation""
 Turn on the lights when you
watch TV and be careful not to
get too close to the screen.
Episode 28 - Hurry Up!
""Now, everybody!""
No.1, No.2 and No.4 emerge
from behind No.3 They attempt
to enter through the opening.
""Yellow, too!""
No.2 pulls No.3, but at that
moment the opening in the
white mist begins to close.
No.1 and No.4 are already
inside.
""Hurry up, you two!""
""Please make it in time!""
Kapuuu!
 To be continued...
Red checks to see if everybody
is OK, but...
Next time:
Mechabot Ultror on Summer
Vacation
Episode 29 - In Deep Darkness
 See you next time!{END}"
""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach""  Zapal światło, kiedy oglądasz TV i zachowaj odpowiednią odległość między ekranem. Epizod 28 - Pośpiesz się! ""Uwaga, teraz!"" Nr.1, Nr.2 i Nr.4 wyłonili się zza Nr.3. Zamierzali wejść do jej wnętrza póki była odsłonięta. ""Żółta, dawaj!"" Nr.2 wprowadził No.3, ale w tym momencie Mgła zaczęła się zamykać. Nr.1 i Nr.4 są już w środku. ""Pośpieszcie się!"" ""Musicie zdążyć!"" Ciąg dalszy nastąpi... Czerwony sprawdza czy wszyscy są cali, ale...... W następnym odcinku: Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach Epizod 29 - Głęboko w Ciemnościach Do zobaczenia następnym razem!{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
29. TAK 1
"{F1}{0F}""Mechabot Ultror on Summer
Vacation""
 Turn on the lights when you
watch TV and be careful not to
get too close to the screen.
Episode 29 - In Deep Darkness
""Hurry up, you two!""
""Please make it in time!""
Kapuuu!
The opening shuts back closed.
Inside it is very dark and
hard to see anything.
""Is everybody OK?,"" asks Red
Green answers: ""I'm all
right.""
Blue answers: ""I'm OK too.""
Yellow answers: ""I'm...it
seems I got my foot cut off...""
 To be continued...
No.3's right foot has been cut
off! This is a real crisis...
Next time:
Mechabot Ultror on Summer
Vacation
Episode 30 - Recombine!
 See you next time!{END}"
""Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach""  Zapal światło, kiedy oglądasz TV i zachowaj odpowiednią odległość między ekranem. Epizod 29 - Głęboko w Ciemnościach ""Pośpieszcie się!"" ""Musicie zdążyć!"" Wejście zostało zamknięte. Wewnątrz panuje ciemność i ciężko jest cokolwiek dojrzeć. ""Wszyscy są cali?,"" zapytał Czerwony. Zielony : ""Ja tak."" Niebieski: ""Ja też."" Żółta: ""Ja...wygląda na to, że odjęło mi stopę"" Ciąg dalszy nastąpi... Stopa Nr.3 została odcięta! W następnym odcinku: Mechabot Ultror na Letnich Wakacjach Epizod 30 - Kombinacja! Do zobaczenia następnym razem!{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2019 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.