Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_62BC000_4

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_62BC000_4

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
30. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""Remember what we were talking
about yesterday...""
""About the difference between
outdoor fields and a Hothouse,
right? The amazing thing about
a Hothouse is that you can
grow any seeds in there during
any season of the year.""
""Really? You mean I can grow
cucumbers and tomatoes
together in the Hothouse at
the same time?""
""That's right.""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran, Farmerko Fran!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Pamiętasz o czym wczoraj mówiliśmy..."" ""O różnicy pomiędzy szklarnią a polem, tak? Niesamowitą rzeczą jaką można robić w szklarni to sadzić nasiona z każdego sezonu."" ""Naprawdę? Mówisz, że mogę zasiać ogórki i pomidory razem w tym samym czasie?"" ""To prawda.""{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
38. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""Remember what we were talking
about yesterday...""
""About the mine, right?
Well, first let me tell you
that there are actually two
mines.
One mine is back behind the
Hot Spring in the mountain.""
""Opposite the waterfall.""
""That's correct.
And the other mine is on the
small island across the lake
in the mountain.""
""But I can't go into that
lake!""
""Yes, but it gets so cold in
Winter that the lake freezes
over, and then you can walk
right out to the island and
the mine.""
""Wow, cool...!""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran, Farmerko Fran!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Pamiętasz o czym rozmawialiśmy wczoraj..."" ""O kopalni? Więc, najpierw pozwól, że Ci powiem, iż istnieją dwie kopalnie. Pierwsza kopalnia jest w środku góry za gorącymi źródłami."" ""Przeciwnie do wodospadu."" ""Zgadza się. A druga kopalnia jest po drugiej stronie jeziora na małej wyspie w górach."" ""Ale nie mogę wejść do jeziora!"" ""Tak, ale w Zimę jezioro zamarza pozwalając Ci dotrzeć do kopalni."" ""Wow, super...!""{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
41. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""I heard there can be major
snowstorms in the Winter...""
""Yes, it can be dreadful.
You can't go outside during
such snowstorms, just like
during a hurricane, so you
can't take care of your
animals, and the fields and
fences can be destroyed.""
""Is there nothing I can do?""
""Well, you can't change the
weather, but you can ask the
Harvest Sprites to take care
of your animals.""
""Then I really should make
good friends with the
Harvest Sprites!""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Słyszałem, że Zimą mogą wystąpić znaczne burze śnieżne..."" ""Tak, to może być okropne. Nie możesz wyjść z domu podczas takich burz, tak samo przy huraganach, więc nie możesz zadbać o swoje zwierzęta, pola i zagrody mogą zostać zniszczone."" ""Czy mogę coś zrobić?"" ""Nie możesz zmienić pogody, ale możesz zapytać Krasnoludki o to, by zaopiekowały się Twoimi zwierzętami."" ""Więc muszę się z nimi zaprzyjaźnić!""{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
42. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""I heard that the Hothouse
could be destroyed in a bad
snowstorm...""
""Yes, that can happen, but you
never know when.""
""If the Hothouse is destroyed,
what will happen to the crops
inside?""
""They will all be destroyed.""
""Wow... You need a lot of money
and lumber to build
a Hothouse.
If it gets destroyed, all that
money and lumber would have
been for nothing.""
""I'll talk about that
tomorrow.""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran....!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Słyszałem, że Szklarnia może zostać zniszczona podczas burzy śnieżnej..."" ""Może się zdarzyć, ale nie wiesz kiedy to nastąpi."" ""Jeżeli szklarnia zostanie zniszczona, co się stanie z plonami w środku?"" ""One również zostaną zniszczone."" ""Wow... Potrzebujesz dużej ilości pieniędzy i drewna, aby zbudować Szklarnię. Jeżeli zostanie zniszczona, całe to drewno i pieniądze pójdą na marne."" ""Pogadamy o tym jutro.""{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
43. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""Remember what we were talking
about yesterday...""
""About the Hothouse, right?
It's true that it can be
destroyed by bad weather,
but it will never suffer
damage in the Spring and Fall.
So it is safe to grow
unseasonal crops in the
Hothouse during those
seasons.""
""You say it won't be destroyed
in the Spring and Fall,
but what about the Summer?""
""In the Summer it can be
destroyed by a hurricane.""
""That makes the Hothouse sound
even less useful...""
""Well, I'll talk more about it
tomorrow.""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran, Farmerko Fran!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Pamiętasz o czym rozmawialiśmy wczoraj..."" ""O Szklarni, prawda? To prawda, że może być zniszczona przez złą pogodę, ale nigdy nie odniesie obrażeń w Wiosnę i Jesień. Więc bezpiecznie jest sadzić niesezonowe plony w szklarni podczas tych sezonów."" ""Powiedziałaś, że nie zostanie zniszczona w Wiosnę i Jesień, a w Lato jak?"" ""Latem szklarnia może być zniszczona przez huragan."" ""To sprawia, że szklarnia jest jeszcze mnie użyteczna..."" ""Więc pogadamy o tym jutro.""{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
44. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""Remember what we were talking
about yesterday...""
""About the Hothouse, right?
Well, if you can build
a Hothouse, then you can also
cook in your kitchen, right?
You need lots of different
ingredients to cook.
So a Hothouse is useful
because you can grow seasonal
crops any time of the year.""
""Yes...but...""
""I'll tell you more
tomorrow.""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran.....!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Pamiętasz o czym rozmawialiśmy wczoraj..."" ""O szklarni, prawda? Jeśli wybudujesz szklarnie, wtedy możesz również gotować w swojej kuchni, tak? Potrzebujesz wielu różnych składników do gotowania. Tak więc szklarnia jest pożyteczna bo możesz w niej sadzić warzywa i owoce z każdego sezonu."" ""Tak...ale..."" ""Opowiem Ci jutro więcej.""{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
45. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""Remember what we were talking
about yesterday...""
""About the Hothouse, right?
Let me give you a profitable
tip. If you use the Hothouse
to grow crops like tomatoes
that produce multiple
harvests, then once you plant
the seeds you can continue to
harvest from those plants
until the Hothouse is
destroyed.""
""Oh yeah, because plants grow
in all seasons inside the
Hothouse. I can see how that
might be profitable.""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran....!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Pamiętasz o czym rozmawialiśmy wczoraj..."" ""O szklarni, prawda? Pozwól mi dać Ci korzystną wskazówkę. Jeżeli użyjesz szklarni po to, aby rosły na niej takie plony jak pomidory, które produkują wielorazowe zbiory, wtedy jak zasadzisz nasiona będziesz mógł zbierać do tego czasu, aż szklarnia zostanie zniszczona."" ""O tak, ponieważ rośliny rosną we wszystkich sezonach. Już widzę jakie to może być opłacalne.""{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
46. TAK 3
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""Remember what we were talking
about yesterday...""
""About the Hothouse, right?
Do you still question the
usefulness of the Hothouse?""
""Yeah, well, the inside of the
Hothouse is very narrow.
""Yes, that's true. It is after
all just 7x7...""
""Yeah, so you can't plant very
many seeds in the Hothouse.""
""That means you should only
grow crops that you really
need.""
""Well then I don't know if it's
very useful at all...""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran.....!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Pamiętasz o czym rozmawialiśmy wczoraj..."" ""O szklarni, czyż nie? Masz jeszcze pytania odnośnie przydatności szklarni?"" ""Tak, wewnątrz szklarni jest bardzo wąsko. ""Tak, to prawda. W sumie jest to tylko 7x7..."" ""Właśnie, czyli nie można w niej zasiać wielu roślin."" ""Cóż, powinieneś sadzić tam najpotrzebniejsze nasiona."" ""Więc nie jestem do końca pewny, czy szklarnia jest przydatna...""{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
47. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""I found some rare metal ores
when I was digging at the
mine!""
""Oh, what did you find?""
""One was Orichalcum...""
""If you ask the Blacksmith, he
will make an accessory with
that ore that you can give as
a present to a girl.""
""What will he make?""
""He'll make a necklace,
a bracelet or a pair of
earrings, depending on his
mood at that time.""
""Oh.""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran, Farmerko Fran!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Znalazłem trochę rzadkich rud metali kopiąc w kopalni!"" ""Co znalazłeś?"" ""Orichalcum..."" ""Jeżeli zapytasz Kowala to zrobi Ci z niej biżuterię, którą możesz dać dziewczynie jako prezent."" ""Co może z tego zrobić?"" ""Może zrobić naszyjnik, bransoletkę albo parę kolczyków zależnie od jego nastroju w tym czasie."" ""Aha.""{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
48. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""Remember we were talking
about accessories yesterday?
...How can I ask the Blacksmith
to make a present for a girl?""
""First put the Orichalcum in
your Rucksack. After you talk
to the Blacksmith, select
{1B}{00}Present for Girl{1E}{00} and then he
will make it for you.""
""Why do I have to put the
Orichalcum in my Rucksack?""
""If you talk to somebody while
holding the Orichalcum in your
hands, it means that you are
giving it to that person.""
""Oh, I see.""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran...!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Pamiętasz jak rozmawialiśmy wczoraj o akcesoriach? ...Jak zapytać Kowala by zrobił prezent dla dziewczyny?"" ""Umieść Orichalcum w plecaku. Porozmawiaj z Kowalem i wybierz {1B}{00}Prezent dla Dziewczyny{1E}{00} , a wtedy zrobi to dla Ciebie."" ""Dlaczego miałbym brać Orichalcum do plecaka?"" ""Jeżeli zagadasz do kogoś trzymając Orichalcum w swoich dłoniach, oznacza to, że będziesz chciał mu to dać."" ""O, rozumiem.""{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
49. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""The Blacksmith wants to
Charge me 1000G to make an
accessory for a girl's
present.""
""Yes, didn't I tell you that?""
""No.""
""Sorry, I must have forgotten.
Oh, then maybe...""
""Is there something more you
forgot to tell me?""
""I'll tell you tomorrow.""
""To be continued...again...""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran....!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Za wykonanie akcesoria dla dziewczyny Kowal chce 1000G."" ""Tak, nie mówiłem Ci tego?"" ""Nie."" ""Przepraszam, musiałam zapomnieć. Oh, to może..."" ""Czy jest coś jeszcze, o czym zapomniałaś mi powiedzieć?"" ""Powiem Ci jutro."" ""Ciąg dalszy nastąpi... znowu...""{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
50. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""Remember what we were talking
about yesterday...""
""About asking the Blacksmith
to make you an accessory for
a girl's present, right?""
""Yea, so what was it you
forgot to tell me?""
""When you ask him to make an
accessory, it isn't finished
right away. It takes 3 days,
and you can't enter the
Blacksmith shop during that
time.""
""Is that also true when I ask
to level up a tool?""
""Yes, that's right.""
""Is that everything you forgot
to tell me?""
""I think so...""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran...!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Pamiętasz o czym rozmawialiśmy wczoraj..."" ""Pytałeś o Kowala, który robić będzie akcesorium jako prezent dla dziewczyny, tak?"" ""Tak, więc o czym zapomniałeś mi powiedzieć?"" ""Gdy zapytasz go o wykonanie akcesorium, nie zrobi tego od ręki. Trwa to 3 dni i nie będziesz mógł wejść do sklepu Kowala w tym czasie."" ""Czy tak samo jest w sprawie zapytania go o ulepszenie narzędzi?"" ""Tak, to prawda."" ""Czy to wszystko o czym zapomniałeś mi powiedzieć?"" ""Tak myślę...""{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
51. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""Can I equip myself with the
accessory the Blacksmith
makes?""
""...You think wearing earrings
or some other accessory will
have some effect like boosting
your health points?
""Yep!""
""Unfortunately, you can't use
it yourself.
But you can sell it...""
""I don't want to sell it.
It takes him 3 whole days to
make...""
""But you can sell it for
a very good price.""
""Well, even so, I don't want to
sell it.""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran....!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Mogę wyposażyć się w akcesorium, które zrobił dla mnie Kowal?"" ""...Myślisz, że założenie kolczyków czy innych akcesoriów będzie miało jakiś efekt jak polepszenie Twoich punktów zdrowia? ""Tak!"" ""Niestety nie możesz tego na siebie włożyć, ale możesz to sprzedać..."" ""Nie chcę tego sprzedawać. To zajęło mu całe 3 dni..."" ""Ale możesz sprzedać to za wysoką cenę."" ""Nawet jeśli to nie chcę tego sprzedawać.""{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
52. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""I totally forgot to tell you
that I found another rare
metal ore in the mine too.""
""Oh, what was that?""
""It's called Adamantite...""
""If you ask the Blacksmith, he
can make a    Maker with that
metal just like he can make
accessories with Orichalcum.""
""What do you mean by    ?""
""There are three machines:
the Mayonnaise maker, the
Cheese maker and the Yarn Ball
Maker.
The general term for all three
is    Maker.""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran...!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Zapomniałem Ci powiedzieć, że znalazłem kolejną rzadką rudę metalu w kopalni."" ""O, co to jest?"" ""Nazywa się Adamantite..."" ""Jeżeli zapytasz Kowala, to z tego metalu zrobić może    Maszynę tak samo jak z Orichalcum może zrobić akcesorium."" ""Co masz na myśli przez    ?"" ""Istnieją 3 typy maszyn: Maszyna od Majonezu, Maszyna od Sera i Maszyna od Włoczek. Głównym określeniem wszystkich 3 maszyn jest    Maszyna.""{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
53. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""Remember what we were talking
about yesterday...""
""About    Makers?""
""Yeah, those. What are they
used for?""
""Well, the Mayonnaise maker is
used for making mayonnaise,
and the Cheese maker is for
making cheese, and the Yarn
Ball maker is for making yarn
balls.""
""How do I make those things?""
""I'll tell you about that
tomorrow.""
""OK.""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran....!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Pamiętasz o czym rozmawialiśmy wczoraj..."" ""O    Maszynach?"" ""Tak, o nich. Do czego one służą?"" ""Więc, Maszyna do Majonezu robi majonez, Maszyna do Sera robi ser, a Maszyna do Włóczek robi włóczki."" ""Jak mogę zrobić te rzeczy?"" ""Powiem Ci o tych rzeczach jutro."" ""Ok.""{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
54. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""Do you know what day it is?""
""Of course, today is the
Winter Thanksgiving Festival.
Here is your chocolate   ""
""Yippee! You got chocolate
for me. Thank you. I'm going
to eat it right now.
Munch-munch-munch... Mmmmmm,
delicious.""
""Good. It was worth baking
for you.""
""Thanks... but Farmer Fran...?""
""Yes, Jimmy?""
""What should we do about the
topic continued from
yesterday...?""
""Oh! Let's talk about it
tomorrow...""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran....!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Czy wiesz jaki dziś mamy dzień?"" ""Oczywiście, dzisiaj jest Zimowy Dzień Dziękczynienia. To Twoja czekolada   "" ""Yupii! Masz dla mnie czekoladę. Dziękuję. Zamierzam zjeść ją od razu. Mniam...Mniam...Mmm, pyszne."" ""To dobrze. Warto było dla Ciebie piec."" ""Dziękuję... ale Farmerko Fran..."" ""Tak, Jimmy?"" ""Powinniśmy kontynuować wczorajszy temat...?"" ""O! Porozmawiamy o tym jutro...""{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
55. TAK 3
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""Remember what we were talking
about the other day...""
""About making mayonnaise,
cheese and yarn balls with
the    Makers, right?
Well, first I'll tell you how
to make mayonnaise... All you
do is throw an egg into the
Mayonnaise maker. For cheese,
all you do is pour milk in the
Cheese maker, and for yarn
balls, you just toss wool in
the Yarn Ball Maker.""
""Oh, I get it.""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran....!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Pamiętasz o czym rozmawialiśmy wcześniej..."" ""O robieniu Majonezu, Sera i Włóczek za pomocą    Maszyn, tak? Najpierw powiem Ci jak otrzymać majonez... Wszystko co musisz zrobić to wrzucić jajko do Maszyny od Majonezu. Aby mieć ser musisz wlać mleko do Maszyny od Sera, a włóczkę otrzymasz wrzucając wełnę do Maszyny od Włóczek."" ""Ah, rozumiem.""{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
56. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""About the    Makers... You said
that I just throw in the
starting ingredient and out
comes the product.
But is there some special
place where the    Makers
are located?""
""The Mayonnaise maker is in
the Hen House, and the Cheese
Maker and Yarn Ball Maker are
in the barn.""
""Then I don't have to carry the
milk, wool and eggs to some
faraway place because
the    Makers are right
there.""
""That's right! Although things
are different if you put the
animals outside...""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran, Farmerko Fran!"" ""Tak, Jimmy?"" ""O    Maszynach... Powiedziałaś bym po prostu wrzucił składnik i otrzymał produkt. A są jakieś specjalne miejsca, gdzie te    Maszyny się znajdują?"" ""Maszyna od Majonezu jest w Kurniku, a Maszyna od Sera i Włoczki w stodole."" ""To nie muszę nosić mleka, wełny i jajek do jakiś odległych miejsc bo    Maszyny są na miejscu."" ""Dokładnie! Zmienia się to tylko wtedy, gdy wystawisz zwierzęta na zewnątrz...""{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
57. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""About the    Makers... How much
do they cost to make?""
""You need 20000G and one piece
of Adamantite.""
""Wow, that's expensive!""
""Yes, it is... But once
a machine is made it will
never break, and you can sell
the products at good prices,
plus you have new cooking
ingredients. All are good
things.""
""I understand, but it's still
expensive!""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran.....!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Co do    Maszyn... Ile wynosi koszt ich wyprodukowania?"" ""Potrzebujesz 20000G i jedną rudę Adamantite."" ""Wow, ale drogo!"" ""Jak najbardziej... ale raz stworzona maszyna nigdy się nie zepsuje, a produkty z niej możesz sprzedać za dobrą cenę oraz daje to nowe składniki do gotowania. To dobra rzecz."" ""Rozumiem, ale wciąż jest to bardzo drogie!""{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
58. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""Can you find any Orichalcum
and Adamantite at the mine
behind the Hot Spring?""
""No. The only metal ores found
at that mine are the ones you
need to level up tools.""
""I thought so... That means
I can only find Orichalcum and
Adamantite during Winter.""
""That's right.""
""Wow, they must be pretty
valuable.""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran....!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Czy można znaleść Orichalcum i Adamantite w kopalni za gorącymi źródłami?"" ""Nie. Jedyne metale jakie tam znajdziesz to te potrzebne do ulepszenia narzędzi."" ""Tak myślałem... To znaczy, że Orichalcum i Adamantite mogę znaleźć tylko Zimą."" ""Racja."" ""Wow, przez to muszą być bardzo cenne.""{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
62. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""When I want to save the game...
I just open the diary and
select {1B}{00}Make diary entry and
then sleep{1E}{00}, right?""
""Yes. Is there anything wrong
with that?""
""When I save, it goes to the
next day... Is there any way to
save without sleeping?""
""Unfortunately, no.
But if you want to sleep
without saving, you can select
{1B}{00}Sleep without making diary
entry{1E}{00}.""
""No way!""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Kiedy chcę zapisać stan gry... Otwieram pamiętnik i wybieram {1B}{00}Wpisz się w dzienniku i idź spać{1E}{00}, zgadza się?"" ""Tak. Coś jest nie tak?"" ""Po zapisie budzę się następnego dnia... Czy jest jakiś sposób aby zapisać bez snu?"" ""Niestety nie. Jeśli chcesz iść spać bez zapisywania możesz wybrać {1B}{00}Śpij bez wpisu w dzienniku{1E}{00}."" ""Nie ma mowy!""{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
63. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""When I want to load the game...
I just open the diary and
select {1B}{00}Read diary{1E}{00}, right?""
""Yes. Is there anything wrong
with that?""
""No, nothing...just checking.""
""You can also get to the Load
window by selecting
{1B}{00}Continue with game{1E}{00} in the
Title window, you know.""
""Yeah, I know that.""
""OK, just checking.""
""Right.""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran, Farmerko Fran"" ""Tak, Jimmy? "" ""Kiedy chcę wczytać grę... Wystarczy otworzyć dziennik i wybrać {1B}{00}Czytaj dziennik{1E}{00}, prawda? "" ""Tak. Jakiś problem?"" ""Nie... tylko sprawdzam."" ""Możesz również wczytać grę wybierając {1B}{00}Kontynuuj grę{1E}{00} w oknie Tytułowym."" ""Tak, wiem."" ""OK, tylko sprawdzam. ""{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
71. TAK 1
"{F3}{0F}{65}{00} Move the cursor.
{65}{00} Walk in direction pressed.
(Direction varies, depending
on ""Player Movement Type""
configuration.)
[pause]
{65}{00} Change purchase amount when
shopping, etc.
{65}{00} Push animal
{65}{00} Change channel when
watching TV.{END}"
" Ruszaj kursorem. {65}{00} Idź we wskazane miejsce. (kierunki zależą od konfiguracji ""Typu poryszania się gracza"".)
[pause]
{65}{00} Zmiana ilości kupowanych towarów podczas zakupów, itp. {65}{00} Popychanie zwierząt {65}{00} Zmiany kanałów w telewizorze.{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
80. TAK 1
{F3}{0F}{65}{00} Open whole MAP.
(When whole MAP is open, this
closes it)
[pause]
{65}{00} If whole MAP is opened on
the {0D}{40} farm,
the entire farm can be seen
from above by pressing the
Start button.{END}
{F3}{0F}{65}{00} Otwarcie ogólnej mapy. (Jeśli otwarta, zamykanie ogólnej mapy)
[pause]
{65}{00} Jeśli ogólna mapa otwarta jest na {0D}{40} farmie, szczegółową mapę farmy otwieramy przyciskiem Start.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
81. TAK 3
{F3}{0F}{65}{00} Open household ledger
(When household ledger is
open, this closes it)
[pause]
{65}{00} If whole MAP is opened on
the {0D}{40} farm,
the entire farm can be seen
from above by pressing the
Start button.
[pause]
{65}{00} When cooking, select
Utensils and ingredients and
continue cooking.
{65}{00} Pause during mini game.{END}
{F3}{0F}{65}{00} Otwórz rejestr gospodarstwa.
[pause]
 {65}{00} Jeżeli pełna mapa jest otwarta podczas pobytu na {0D}{40} farmie, możesz zobaczyć całe swoje pole z lotu ptaka po wciśnięciu klawisza Start.
[pause]
 {65}{00} Kiedy gotujesz, wybierz przybory kuchenne, przyprawy i kontynuuj gotowanie. {65}{00} Pauza podczas mini gry.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
91. TAK 1
{F3}{0F}Directional button Up moves
toward {89}{00}
Directional button Down moves
toward {87}{00}
Directional button Left moves
toward {88}{00}
Directional button Right moves
toward {8A}{00}{END}
{F3}{0F}Strzałka w górę przesuwa w stronę: {89}{00} Strzałka w dół przesuwa w stronę: {87}{00} Strzałka w lewo przesuwa w stronę: {88}{00} Strzałka w prawo przesuwa w stronę: {8A}{00}{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
92. TAK 1
{F3}{0F}Directional button Up moves
toward {88}{00}
Directional button Down moves
toward {8A}{00}
Directional button Left moves
toward {87}{00}
Directional button Right moves
toward {89}{00}{END}
{F3}{0F}Strzałka w górę przesuwa w stronę: {88}{00} Strzałka w dół przesuwa w stronę: {8A}{00} Strzałka w lewo przesuwa w stronę: {87}{00} Strzałka w prawo przesuwa w stronę: {89}{00}{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
93. TAK 1
{F3}{0F}The direction of movement
varies, depending on which way
the Player is facing.
[pause]
{F3}{0F} When the player is facing
{88}{00} or {8A}{00}, he moves toward {88}{00} when
Up is pressed. When the player
is facing {89}{00} or {87}{00}, he moves
toward {89}{00} when Up is pressed.{END}
{F3}{0F}Kierunek ruchu różni się, zależnie od tego, w jaką stronę gracz patrzy.
[pause]
{F3}{0F} Gdy gracz patrzy {88}{00} lub {8A}{00}, idzie naprzód {88}{00} gdy górna strzałka jest naciśnięta. Gdy gracz patrzy się {89}{00} lub {87}{00}, idzie naprzód {89}{00} gdy górna strzałka jest naciśnięta.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
102. TAK 1
"{F3}{0F}""Poultry Farm"" ... You can
buy chickens here.
You can also buy chicken feed
and animal medicine.{END}"
""{F3}{0F}""Kurza farma"" ... Tutaj można kupić kurczaki. Możesz również kupić jedzenia dla kur i leki dla zwierząt .{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
103. TAK 1
"{F3}{0F}""Ranch"" ... You can buy cows
and sheep here.
You can also buy fodder, Cow
Miracle Potion, Sheep Miracle
Potion and animal medicine.{END}"
""Ranczo"" ... Możesz tutaj kupić krowy i owce. Możesz także kupić paszę, Cudowne Zapłodnienie dla krowy i owcy oraz zwierzęcy lek.{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.