Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_62BC000_4

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_62BC000_4

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 5
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""My cow is sick!""
""What? But didn't I teach you
how to take care of cows?""
""Yeah, but during the days you
were teaching me I didn't take
care of my cow at all, so...""
""I see... Well, I suppose I
should teach you how to cure
sick cows then. What you do is
go to the Ranch and buy Animal
Medicine and then give it to
the sick cow. It will make
a rapid recovery.""
""OK, thanks.""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran, Farmerko Fran!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Moja krowa jest chora!"" ""Co? Nie uczyłem Cię jak opiekować się krowami??"" ""Tak, ale w ciągu dni, gdy mnie uczyłeś nie opiekowałem się krowami dokładnie i..."" ""Rozumiem... Dobrze, nauczę Cię jak wyleczyć chorą krowę. Musisz iść na Ranczo i kupić lekarstwo dla zwierząt, a następnie dać chorej krowie. To przyśpieszy jej kuracje."" ""OK, Dzięki."""
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 3
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""I want to get more cows...""
""You can buy another cow at
the Ranch, or you can use the
Cow Miracle Potion.""
""The Ranch sells Cow Miracle
Potion too, right?""
""That's right. Use it on
a large cow that you want to
get pregnant. After 20 days it
will deliver a calf.""
""Other kinds of cows can't get
pregnant?""
""No. Young cows and calves
don't get pregnant even if you
use Cow Miracle Potion on
them."" ""I see.""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran, Farmerko Fran!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Chcę mieć więcej krów.."" ""Możesz kupić krowę na ranczu, albo użyć zapładniacza do krów."" ""Na Ranczu na prawdę można kupić zapładniacz dla krów?"" ""Zgadza się. Użyj go na dorosłej krowie, aby ją zapłodnić. Po 20 dniach urodzi cielątko."" ""Czemu tylko na dorosłej krowie?"" ""Młode krowy i cielątka nie zajdą w ciążę po użyciu zapładniacza."" ""Rozumiem."""
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran......""
""What's wrong Jimmy?
You don't look good!""
""I feel sick......""
""I think you have accumulated
too much fatigue.
Did you use tools a lot on
rainy days or late at night,
or did you stay up too late at
night or use tools when you
didn't really have the power
to use them?""
""......Yeah......""
""You can recover from fatigue
by eating something, going in
the Hot Spring or getting
a good night's sleep.
If you have a fireplace in
your house, throw lumber on
the fire to get warm.
And if you have a vase,
decorate the house with
flowers. These work too.""
""OK...... I'll try something......""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran......"" ""Co się stało Jimmy? Nie wyglądasz dobrze!"" ""Źle się czuję......"" ""Myślę, że zbytnio wymęczyłeś swój organizm. Używasz narzędzi w deszczowe dni lub późno w nocy albo przebywasz na dworze do późna to myślisz, że będziesz miał siłę ich używać?"" ""......Tak......"" ""Możesz odnowić energię jedząc coś, udając się do gorących źródeł lub dobrze się wyspać. Jeśli masz kominek w domu, wrzuć drewno do ognia by się ogrzać. A jeśli masz wazon, udekoruj dom kwiatami. Także działają."" ""OK...... Spróbuję czegoś......"""
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""I finally bought a sheep!""
""Oh, that's wonderful.""
""But I don't know how to take
care of it at all.""
""Well, it's basically the same
as for cows. The only real
difference is the product you
can sell.""
""What's that?""
""Wool. You can use the
Clippers to shear the wool
from the sheep. But unlike
milk, you can't get wool
everyday.""
""Oh?""
""I'll tell you the rest
tomorrow.""
""To be continued...again...""{END}"
" Życie na Farmie """"Farmerko Fran, Farmerko Fran!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Nareszcie kupiłem owce!"" ""Oh, to wspaniale."" ""Ale nie wiem jak się nimi opiekować."" ""Cóż, opieka jest taka sama jak dla krów. Z tą różnicą, że otrzymujesz do sprzedania inny produkt."" ""Co takiego?"" ""Wełnę. Musisz użyć Nożyc, aby otrzymać Wełnę od owcy. Nie robi się tego codziennie jak dojenie krów."" ""Tak?"" ""Resztę opowiem Ci jutro."" ""Ciąg dalszy nastąpi...znowu..."""
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""Remember what we were talking
about yesterday...""
""About how to take care of
sheep, right? Once you shear
the sheep, its wool coat is
gone and it will take about
7 days to grow back.
You can't shear the sheep
during that time.""
""Oh, I see.""
""The Blacksmith can sell you
a pair of Clippers.""
""OK, got it!""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran, Farmerko Fran""!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Pamiętasz naszą wczorajszą rozmowę..."" ""Jak zajmować się owcami, tak? Kiedy przystrzyżesz już wełnę owcy to po 7 dniach jej odrośnie. W tym czasie nie możesz jej strzyc."" ""Oh, rozumiem."" ""Kowal może Ci sprzedać nożyczki."" ""OK, zrozumiałem!"""
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""Is there anything else I need
to know about taking care of
sheep?""
""Let's see... The Fodder is the
same, pasturing is the same,
Brushing is the
same, the Animal Medicine is
the same... Oh yes, but if you
want to get a sheep pregnant,
you must use Sheep Miracle
Potion.""
""Got it! I can't use Cow
Miracle Potion.""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran, Farmerko Fran!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Czy jest coś jeszcze co powinienem wiedzieć o opiece nad owcą?"" ""Zobaczmy... Siano jest to samo, wypasanie jest te same, szczotkowanie jest te same, lekarstwo jest to samo... A właśnie, jeśli chcesz, aby owca zaszła w ciążę musisz użyć Zapładniacza dla Owiec."" ""Ok! Nie mogę użyć Zapładniacza dla Krów."""
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""The Harvest Sprites are
helping me at the farm now...""
""That's good to hear.""
""Yeah, but they aren't working
as hard as I expected.""
""Well, that's because they are
not accustomed to farm work.
You have to be patient with
them when they start new
tasks.""
""So you mean they'll work
faster after they get used to
the work?""
""Yes, of course! But when they
help you, remember to give
them gifts in return.""
""OK, I understand!""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Skrzaty pomagają mi teraz na farmie..."" ""Dobrze słyszeć."" ""Tak, ale nie pracują tak ciężko jak oczekiwałem."" ""Tak się dzieje kiedy nie są przyzwyczajone do pracy na farmie. Bądź cierpliwy, gdy biorą się za coś nowego."" ""Będą pracować szybciej jeżeli się przyzwyczają do pracy?"" ""Tak, oczywiście! Kiedy pomogą Tobie pamiętaj by się odwzajemnić i im dać prezent."" ""Ok, zrozumiałem!"""
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""When I want to save the game...
I just open the diary and
select {1B}{00}Make diary entry and
then sleep{1E}{00}, right?""
""Yes. Is there anything wrong
with that?""
""When I save, it goes to the
next day... Is there any way to
save without sleeping?""
""Unfortunately, no.
But if you want to sleep
without saving, you can select
{1B}{00}Sleep without making diary
entry{1E}{00}.""
""No way!""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Kiedy chcę zapisać stan gry... Otwieram pamiętnik i wybieram {1B}{00}Wpisz się w dzienniku i idź spać{1E}{00}, zgadza się?"" ""Tak. Coś jest nie tak?"" ""Po zapisie budzę się następnego dnia... Czy jest jakiś sposób aby zapisać bez snu?"" ""Niestety nie. Jeśli chcesz iść spać bez zapisywania możesz wybrać {1B}{00}Śpij bez wpisu w dzienniku{1E}{00}."" ""Nie ma mowy!"""
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""When I want to load the game...
I just open the diary and
select {1B}{00}Read diary{1E}{00}, right?""
""Yes. Is there anything wrong
with that?""
""No, nothing...just checking.""
""You can also get to the Load
window by selecting
{1B}{00}Continue with game{1E}{00} in the
Title window, you know.""
""Yeah, I know that.""
""OK, just checking.""
""Right.""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran, Farmerko Fran"" ""Tak, Jimmy? "" ""Kiedy chcę wczytać grę... Wystarczy otworzyć dziennik i wybrać {1B}{00}Czytaj dziennik{1E}{00}, prawda? "" ""Tak. Jakiś problem?"" ""Nie... tylko sprawdzam."" ""Możesz również wczytać grę wybierając {1B}{00}Kontynuuj grę{1E}{00} w oknie Tytułowym."" ""Tak, wiem."" ""OK, tylko sprawdzam. ""
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""What's the main difference
between the refrigerator and
the Cabinet?""
""It has to do with what goes
inside. Anything that can be
eaten should go in the
refrigerator.
Other things go in the
Cabinet.""
""Oh, I see.""
""Unlike your Rucksack, the
refrigerator and the Cabinet
can hold up to 99 of the same
thing. So they are very
useful.""
""I can put that much inside...?
Amazing.""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran, Farmerko Fran!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Jaka jest główna różnica pomiędzy lodówką a kredensem?"" ""To ma związek z tym co wkłądamy do środka. Wszystko co może zostać zjedzone powinno znaleźć się w lodówce. Inne rzeczy do kredensu."" ""Ah, widzę."" ""W przeciwieństwie do Twojego plecaka, lodówka i kredens mogą pomieścić aż 99 tej samej rzeczy. Więc są bardzo pomocne."" ""Mogę umieścić w środku tak wiele...? Niesamowite."""
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""Are those two things you
mentioned yesterday the only
ways to protect my animals
from stray dogs?""
""There is one other way...""
""What's that?""
""You, yourself, can protect
the animals from stray dogs.""
""Me? How?""
""Use the Sickle, Hoe, Ax
or Hammer to attack them.""
""That sounds kind of
v-violent...""
""Well, if you think that way,
then choose one of the other
two methods.""
""O-OK...""{END}"
"" Życie na Farmie ""Farmerko Fran, Farmerko Fran!"" ""Czy te dwie rzeczy, które wymieniłeś wczoraj są jedynymi sposobami na bezpańskiego psa?"" ""Jest jeszcze jeden..."" ""Co to jest?"" ""Sam możesz przed nim ochronić swoje zwierzęta."" ""Ja? Jak?"" ""Użyj sierpu, motyki, siekiery lub młotka by go przegonić."" ""To brzmi drastycznie..."" ""Więc, jeśli tak uważasz, spróbuj innych metod."" ""O-Ok..."""
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""Hurricanes are terrible.""
""They certainly are.
You can't take care of your
animals because you can't go
outside. And the fields and
fences can get damaged.
They're horrible.""
""Is there anything I can do?""
""Well, you can't change the
weather...but you can ask the
Harvest Sprites to take care
of your animals.""
""Then I'll work hard to make
friends with the
Harvest Sprites.""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran, Farmerko Fran!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Huragany są straszne."" ""Z pewnością są. Nie możesz zająć się swoimi zwierzętami bo nie możesz wyjść na zewnątrz. Także ogrodzenia i uprawy ulegają zniszczeniu. To okropne."" ""Mogę coś z tym zrobić?"" ""Nie możesz zmienić pogody... ale możesz zapytać o pomoc Krasnoludki aby zajęły się zwierzętami."" ""Więc postaram się, aby się z nimi zaprzyjaźnić."""
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""Is the Hot Spring more
effective if I sit in it longer?""
""Yes, but one hour is enough.
Anything longer makes no real
difference.""
""Oh.""
""Did you know there's something
else you can do in the hot
spring besides recovering from
fatigue?""
""What's that?""
""I'll tell you tomorrow.""
""I thought so...""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Czy gorące źródło jest bardziej efektywne jeśli posiedzę w nim dłużej?"" ""Tak, ale godzina wystarczy. Siedzenie dłużej nie robi różnicy"" ""Aha."" ""Wiedziałeś, że w gorącym źródle można nie tylko odpoczywać?"" ""Co jeszcze można robić?"" ""Powiem Ci jutro"" ""Tak myślałem..."""
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""Remember what we were talking
about yesterday...""
""About other ways to use the
Hot Spring, right? What you
can do is toss in an egg to
make a spa-boiled egg.""
""Really?""
""But don't throw it in from
the dressing room. There's this
one opening in the fence
around the Hot Spring.
Throw the egg in from there.""
""OK, got it.""
""Incidentally...you can use
either a normal egg or
a golden egg, but both end up
the same way as a spa-boiled
egg.""
""Then using a golden egg to
cook a spa-boiled egg is
a bit of a waste.""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran, Farmerko Fran!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Pamiętasz o czym wczoraj rozmawialiśmy..." ""Mówiliśmy o sposobie użycia gorących źródeł, tak? Możesz wrzucić jajko, by otrzymać ugotowane jajko."" ""Naprawdę?"" ""Tylko nie wrzucaj go z przebieralni. Jest jedno miejsce w ogrodzeniu źródła. Wrzuć je tam."" ""Ok, zrozumiałem."" ""Nawiasem mówiąc...możesz użyć normalnego jajka, bądź złotego, jednakże, oba skończą jako ugotowane jajko."" ""Więc użycie złotego jajka, by otrzymać ugotowane jajko, jest krótko mówiąc stratą."""
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""That Postbox near my house
isn't just for decoration!""
""Well, of course not.
You should check for mail
often, because you receive
notices when new products
come into the shops and when
events are going to happen in
the village...""
""Oh.""
""The letters that you don't
read disappear after 1 month,
so be careful.""
""Then I should check the
Postbox everyday!""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran, Farmerko Fran!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Skrzynka pocztowa obok domu nie jest tylko dekoracją!"" ""Oczywiście,że nie jest. Powinieneś co jakiś czas sprawdzać ją, ponieważ możesz otrzymać nowe powiadomienia o nowych produktach ze sklepu oraz o festynach, które będą miały miejsce w wiosce..."" ""Oh."" ""Nieprzeczytane listy znikną w ciągu miesiąca."" ""Więc muszę sprawdzać skrzynkę codziennie!"""
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""The village is so large that
I still get lost sometimes.""
""When you lose your way, just
press the Select button to
view a map of the entire
village and to see your
current position...
This is a good way to
gradually learn the whole lay
of the land.""
""Oh, OK.""
""It is also useful when your
dog is missing.""
""I can find where my dog is?
That's great!""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran, Farmerko Fran!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Wioska jest tak duża, że wciąż się gubię."" ""Gdy zgubisz drogę wciśnij przycisk Wybór, by zobaczyć całą mapę i miejsce gdzie się znajdujesz... To dobra metoda, by powoli uczyć się całej mapy miasta"" ""Oh, OK."" ""Jest także bardzo użyteczne, gdy Twój pies się zgubi."" ""Mogę widzieć gdzie jest mój pies? To świetnie!"""
Tłumacz / popraw / korekta » *
16. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""Can't I buy back a cow after
I've sold it?""
""Unfortunately, no. From your
question I take it you sold
your cow... Why did you do
that?""
""I didn't have enough money
for Fall seeds, so...""
""I see... But no matter the
reason, you cannot buy back an
animal that you have sold.""
""I didn't know that... And it
was producing G-size milk...""
""Well, you'll just have to
start over again with
a new cow.""
""Yeah...OK, I understand.""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran, Farmerko Fran!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Czy mogę odkupić krowę, gdy ją sprzedałem?"" ""Niestety nie. Powracając do Twojego pytania... Dlaczego to zrobiłeś?"" ""Nie miałem pieniędzy na Jesienne nasiona i..."" ""Rozumiem... ale bez względu na powód nie możesz odkupić zwierzęcia, które sprzedałeś."" ""Nie wiedziałem tego... a już dawała mleko rozmiaru Z..."" ""Więc musisz po prostu zacząć od nowa z nową krową."" ""Tak...Ok, rozumiem."""
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 5
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""You told me before about
a map of the whole town.
Can I use it to find
a chicken?""
""Well, that map can only
be used to find your own
position and that of your
dog.""
""Oh... I carry my chickens
around everywhere, but now one
is missing and I can't find
it.""
""Why did you take the chickens
off the farm?
You don't need to do that.
If you want to pasture them,
just let them out loose on the
farm. And to sell a chicken,
all you need to do is directly
pass it over or just talk to
the shop owner.""
""Well...unlike cows and sheep,
I can carry chickens in my
hands...so it was fun and...""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran, Farmerko Fran!"" ""Tak, Jimmy?""" ""Powiedziałaś mi wcześniej o mapie miasta. Czy mogę jej użyć do znalezienia kur?"" ""Wiesz, ta mapa służy tylko do pokazania Twojej lokalizacji lub Twojego psa."" ""Och nie... poroznosiłem wszędzie moje kury, jedna zaginęła i nie mogę jej znaleźć."" ""Dlaczego wyniosłeś kury poza farmę? Nie musisz tego robić, jeśli chcesz, wynieś je na pastwisko i po prostu pozwól im chodzić po farmie. By sprzedać kurę, musisz porozmawiać z właścicielem sklepu."" ""Więc...w przeciwieństwie do krów czy owiec, mogę nosić kury na rękach... to była świetna zabawa i..."""
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""Remember what we were talking
about yesterday...""
""About the map of the whole
town, right?
As I told you yesterday, you
can't use the map to find
a chicken. You may have lost
that hen forever.""
""What do you mean?""
""It might have been attacked
by a stray dog, or gotten
blown away by the wind.""
""Oh no...""
""Well, try not to take your
chickens off the farm
anymore.""
""Yes, OK...""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran, Farmerko Fran!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Pamiętasz o czym wczoraj rozmawialiśmy..."" ""O mapie miasta, prawda? Jak Ci wczoraj powiedziałam, nie możesz znaleźć kury za pomocą mapy. Możesz ją stracić na zawsze"" ""Co masz na myśli?"" ""Może zostać zaatakowana przez bezpańskiego psa lub porwana przez wiatr ."" ""Oh nie..."" ""Więc nie próbuj więcej wynosić kur poza farmę."" ""Tak, dobrze..."""
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 5
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""I can ask at the Supermarket
to get things wrapped up as
gifts, right?
Can I wrap anything?""
""Yes, if it can be given as
it is, anything can be
wrapped.""
""Even a stone or some weeds?""
""Yes, but nobody will be happy
opening a present of stones or
weeds, will they.
So it is meaningless to wrap
those things.""
""Yeah, I think so too.""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Mogę w Supermarkecie zapytać o zapakowanie rzeczy w ozdobny papier, prawda? Mogę tam zapakować wszystko?"" ""Tak, jeśli to jest rzecz,którą można komuś podarować to możesz ją zapakować"" ""Nawet kamień albo chwasty?"" ""Tak,ale nikt nie będzie szczęśliwy kiedy otworzy prezent i zobaczy kamień lub chwasty. z kamieni i chwastów. Nie ma sensu owijać takich rzeczy."" ""Tak, też tak sądzę.""
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 4
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""I enlarged my house again,
but this time it looks like
it just got roomier...""
""Well it seems your house has
finally reached the third
stage. You have two beds now,
right?""
""Yes, right...""
""You only need one bed if you
live alone, so it seems to me
that it's time for you to get
married!""
""Oh...but...I don't have any
plans for getting married
yet...""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran, Farmerko Fran!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Rozbudowałem znowu swój dom, ale tym razem mam dodatkowy pokój - sypialnie..."" ""Cóż, rozbudowałeś już maksymalnie swój dom. Masz teraz dwa łóżka prawda?"" ""Tak, prawda..."" ""Jeśli mieszkasz sam potrzebujesz jednego łóżka, więc wygląda na to że czas wziąć ślub!"" ""Och...ale...do tej pory nic takiego nie miałem w swoich planach..."""
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""Remember what we were talking
about yesterday...""
""About the enlargement to your
home, right? In addition to
two beds, you now also have
a Fireplace, right?""
""I remember you telling me
before about burning lumber
to get warm...""
""You have a good memory.
If you throw lumber in the
Fireplace in Winter, you can
warm up and recover from
fatigue.""
""I see.""
""Is that all you got?""
""Yeah.""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran, Farmerko Fran!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Pamiętasz o czym rozmawialiśmy wczoraj..."" ""O rozbudowie Twojego domu, prawda? Oprócz dwóch łóżek masz teraz kominek, prawda?"" ""Pamiętam jak kiedyś mówiłaś mi o używaniu drewna do ogrzewania domu..."" ""Masz świetną pamięć. Jeśli wrzucisz drewno do kominka w Zimę ogrzejesz się i uchronisz od zmęczenia."" ""Rozumiem."" ""To wszystko na dziś?"" ""Tak."""
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""I saw they sell Fish Food at
the Supermarket.""
""You didn't know that?""
""No! I put fish in the Fish
Pond, but unlike chickens they
seem to live even if I don't
feed them...""
""Right. You don't need Fish
Food if you're not going to
breed fish.""
""But I want to start breeding
fish...""
""Well, unlike livestock, all
you need to do is add in one
packet of Fish Food per day,
no matter how many fish are in
the pond.
So it's very easy.""
""Right.""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Zobaczyłem, że w supermarkecie sprzedają jedzenie dla ryb."" ""Nie wiedziałeś o tym?"" ""Nie! Wrzuciłem ryby do stawu rybnego i żyją mimo, że ich nie karmiłem.."" ""Prawda. Nie musisz ich karmić jeśli nie zamierzasz ich rozmnażać."" ""Ale, ja chcę je rozmnażać..."" ""Więc, w przeciwieństwie do innych zwierząt, jedyne co musisz zrobić to codziennie wrzucić jedzenie niezależnie od tego ile ich jest. To bardzo łatwe."" ""Prawda."""
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""My puppy has grown to be
a dog...""
""Then when stray dogs attack
does he drive them away?""
""Yes, and not only that!
He helps me gather the cows
and sheep, even when I use the
bell.""
""You've been training regularly
with the ball, right?""
""Yeah, I'm giving him special
training for the Dog Race in
Winter.""
""Are you throwing the ball
lots of times?""
""Yep!""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran, Farmerko Fran!"" ""Co się stało Jimmy? ""Mój szczeniak jest teraz dorosły..."" ""Kiedy zaatakują dzikie psy, czy je odgoni?"" ""Tak i nie tylko! Pomaga także zaganiać krowy i owce kiedy użyjesz dzwonka."" ""Regularnie z nim ćwiczyłeś rzucając piłkę?"" ""Tak, tresuję go regularnie na Zimowy Wyścig Psów."" ""Rzucasz mu piłkę wiele razy?"" ""Tak!"""
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 4
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""My puppy grew to be a dog...
but don't horses grow up too?""
""Do you have a horse?""
""Oh, didn't I tell you?""
""I don't remember being told.
But it doesn't matter.
As to your question about
horses, I think they take
around 1 year to grow up...""
""Does anything happen after
that?""
""I'll tell you tomorrow.""
""OK.""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran!"" ""Tak, Jimmy?"" ""Mój szczeniak jest duży... ale czy koń też urośnie?"" ""Masz konia?"" ""Oh, nie mówiłem Ci?"" ""Nie przypominam sobie. Zresztą nie ważne. Wracając do Twojego pytania, konie potrzebują około roku by dorosnąć..."" ""Co się stanie po tym czasie?"" ""Powiem Ci jutro."" ""OK."""
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""Remember what we were talking
about yesterday...""
""About what you can do with
a grown-up horse, right?
Well, first of all, if you
have a large horse then you
can use its Saddlebag.""
""What's that?""
""It's a bag on the horse that
works just like the Bin.
If you put crops in the
saddlebag they will be ready
for shipment, just like when
you put things in the Bin.""
""That means I don't have to
keep filling my Rucksack and
carrying things over to the
Bin all the time!""
""That's right!""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran, Farmerko Fran!"" ""Co się stało Jimmy? ""Pamiętasz o czym wczoraj rozmawialiśmy..."" ""O tym co możesz zrobić z dużym koniem? Więc po pierwsze, gdy masz dużego konia możesz użyć sakwy."" ""Co to?"" ""To torba, którą ma koń, działa jak kosz. Gdy wrzucisz plony do sakwy, będzie gotowe do sprzedaży jakbyś użył kosza."" ""To znaczy, że nie muszę zapełniać mojego plecaka i nosić rzeczy do kosza cały czas!"" ""Masz rację!"""
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""Remember what we were talking
about yesterday...""
""About large horses, right?
Well, once they grow up you
can also ride them.""
""What good is that?""
""Well, you can enter the Local
Horse Race if you want.""
""Oh, wow! If I think my horse
is fast then I could enter the
race and place a lot of bets
on myself and maybe win a lot
of medals...""
""That's right!""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran!"" ""Co się stało Jimmy? ""Pamiętasz o czym wczoraj rozmawialiśmy..."" ""O dorosłych koniach, prawda? Kiedy urosną możesz na nich jeździć."" ""Co dobrego w tym jest?"" ""Możesz wziąć udział w Lokalnym Wyścigu Koni."" ""Oh, wow! Jeśli mój koń jest wystarczająco szybki mogę go zapisać do wyścigów, a jak postawię na siebie to może wygram dużo medali..."" ""Racja!"""
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""Is there anything else that
I can do when the horse grows
up?""
""Hmmmm... I can't think of
anything other than the
saddlebag and riding.""
""Oh.""
""But let me tell you how to
take care of your horse.
Riding makes it happy, and it's
a good idea to Brush it
everyday. On rainy days you
should keep it inside, just
like the other animals.
Otherwise, it will get in
a bad mood.""
""OK, got it!""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran, Farmerko Fran!"" ""Co się stało Jimmy?"" ""Czy jest coś innego co mogę zrobić z dorosłym koniem?"" ""Hmmm... nie przychodzi mi do głowy nic prócz sakwy i jazdy."" ""Oh."" ""Powiem Ci za to jak mam dbać o Twojego konia. Jazda na nim sprawia, że jest szczęśliwy, dobrym pomysłem jest też czesanie go każdego dnia. Kiedy pada powinieneś schować go tak jak inne zwierzęta. Inaczej będzie się źle czuł."" ""Ok, zrozumiałem!"""
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 3
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""I have a lot more fish in the
Fish Pond!""
""Well, I guess you've been
feeding them properly.""
""Yeah, and now I have enough
to make more Sashimi.""
""Oh, do you know how to make
Sashimi?""
""Yes, a villager taught me.
All you need is a fish,
so it's very easy.""
""That's true. But let me tell
you this: When you want to
take a fish out from the Fish
Pond, just go close to the
Pond and press the   button.""
""OK.""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran, Farmerko Fran!"" ""Co się stało Jimmy?"" ""Mam więcej ryb w stawie!"" ""Cóż, pewnie odpowiednio je karmiłeś."" ""Tak, teraz mam odpowiednią ilość na zrobienie Sashimi."" ""Oh, wiesz jak się robi Sashimi?"" ""Tak, jeden mieszkaniec mnie nauczył. Potrzebuję tylko ryby, więc jest to poste"" ""To prawda. Powiem Ci to: Kiedy chcesz wyjąć rybę ze stawu, zbliż się do niego i naciśnij  ."" ""Dobrze."""
Tłumacz / popraw / korekta » *
29. TAK 2
"{F1}{0F} Life on the Farm
""Farmer Fran, Farmer Fran!""
""Yes, Jimmy?""
""What is a Hothouse?""
""It's kind of like an indoor
field, built by carpenters.""
""You mean it's the same as
a regular field, except inside
a building?""
""Well, it's a little
different.""
""In what way?""
""I'll tell you tomorrow.""
""I haven't heard you say that
in a while...""{END}"
" Życie na Farmie ""Farmerko Fran, Farmerko Fran!"" ""Co się stało Jimmy?"" ""Czym jest szklarnia?"" ""To coś jak zamknięte pole, zbudowane przez cieślę."" ""Masz na myśli, że jest to jak normalne pole, lecz w budynku?"" ""W sumie jest mała różnica."" ""Jaka?"" ""O tym powiem jutro."" ""Przez jakiś czas nie słyszałem byś tak mówiła..."""
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.