Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_5DA6000_2

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_5DA6000_2

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 5
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}These are books that Basil
wrote about the animals and
insects of the mountain.
These here are ""Creatures of
[pause]
the Mountain""
volumes 1 through 3.{END}"
"Tutaj są książki autorstwa Basila. Napisał w nich o zwierzętach i insektach żyjących w górach. Ich tytuł to
[pause]
"Stworzenia z gór"
Tomy od 1 do 3.{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 2
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""Creatures of the Mountain
- 1 - Mountain Animals""
[pause]
Many animals live in the
mountain near my village.
Rabbits and squirrels and even
foxes live there.
[pause]
People say that monkeys
sometimes share the Hot Spring
with the people of the
village.{END}"
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""Stworzenia z gór - 1 - Zwierzęta z gór""
[pause]
Wiele zwierząt żyje w górach niedaleko miasteczka. Króliki, wiewiórki a nawet lisy.
[pause]
Ludzie mówią że małpy czasem przychodzą do gorących źródeł i korzystają z nich jak ludzie z miasteczka.{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 2
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""Creatures of the Mountain
- 2 - Mountain Insects""
[pause]
Many kinds of insects live in
the mountain near my village.
Cicadas, crickets,
grasshoppers, ladybugs, bees,
[pause]
and even rare insects like the
Atlas beetle and the Stag
beetle can be found there.{END}"
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""Stworzenia z gór - 2 - Owady z gór""
[pause]
Wiele rodzajów owadów żyje w górach niedaleko mojego miasteczka. Cykady, świerszcze, koniki polne, biedronki, pszczoły,
[pause]
a nawet tak rzadkie owady jak chrząszcz Chalcosoma Atlas i jelonek Lucanidae.{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 4
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""Creatures of the Mountain
- 3 - Problems for the
Villagers""
[pause]
Like I wrote before, many
different animals live in the
mountain near my village.
[pause]
There are animals like foxes,
but nothing dangerous like
bears or wild boar.
However, wild dogs live on the
[pause]
mountain, and these sometimes
come down and attack
livestock, which is a problem
for the farmers.{END}"
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""Stworzenia z gór - 3 - Problem dla mieszkańców""
[pause]
Jak już pisałem, wiele różnych zwierząt żyje w górach niedaleko mojego miasteczka.
[pause]
Są lisy, ale nie są tak groźne jak np. niedźwiedzie czy dziki.
[pause]
Jednakże, dzikie psy żyjące w górach, czasem schodzą i atakują farmy, co dla farmerów jest kłopotliwe.{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 3
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}There is a handmade book.
It looks like a novel by Mary...{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}To ręcznie pisana książka. Wygląda na nowelkę autorstwa Mary...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 2
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""That's when Marlow Chrisford
figured out the entire
mystery.""
...Seems to be a mystery novel...
[pause]
""Inside the UFO, a weird
creature was laying down on
a horizontal platform.""
...Maybe it's a science fiction
[pause]
story...
""Then the hero Shinichi
Izumi..............................""
...It appears Marlow Chrisford
wasn't the main Character after
all...{END}"
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""Wtedy właśnie Marlow Chrisford rozwikłał całą tajemnicę.""
...wygląda na powieść...
[pause]
""Wewnątrz statku UFO leżała jakaś istota na poziomej platformie.""
...Może to historia science fiction...
[pause]
""Wtedy dzielny Shinichi Izumi
.............................""
...Wygląda na to, że Marlow Chrisford nie był wcale główną postacią...{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 2
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Epilogue
[pause]
...Shinichi walked gloomily down
the streets of London...
""Hey Shinichi.
What happened after that?""
[pause]
""Hello Marlow.
Thanks to you, I managed to
sneak into the UFO, but the
truth remains a mystery.""
[pause]
""There's no hurry.
We still have lots of time.""
...The story of these two
has just begun...{END}"
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Epilog
[pause]
...Shinichi szedł wzdłuż ponurych ulic Londynu...
""Cześć Shinichi. Co stało się potem?""
[pause]
""Witaj Marlow. Dzięki Tobie udało mi się wkraść do UFO, ale prawda pozostanie tajemnicą.""
[pause]
""Nie ma pośpiechu. Ciągle mamy mnóstwo czasu."" ...Historia tych dwóch ludzi miała się dopiero zacząć...{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 2
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""The young man stood there
dazed, looking at the land for
the first time.
So this is where
[pause]
I'm going to farm...""............Farm?......{END}"
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""Młody człowiek stał oszołomiony, patrząc na swoją ziemię po raz pierwszy.
[pause]
A więc to tutaj będę prowadził gospodarstwo...""
............Farmę?......{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 2
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""Now that farm is filled with
chickens, cows and even sheep.
The young man recalled the
first time he came to the land
[pause]
and realized he could do
anything he set his mind to.""{END}"
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""Teraz farma wypełniona była kurami, krowami i nawet owcami. Młody człowiek przypomniał sobie kiedy pierwszy raz tu przyjechał
[pause]
i zrozumiał, że jest w stanie zrealizować wszystko o czym marzy.""{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 2
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""The young man wants to stay
put, he is always saying.
""Why does this sort of thing
happen?""
[pause]
The man has long known where
he was heading, but he never
wanted to go. It was then...
""Hey. You're so late.
[pause]
I was wondering if something
happened.""
""I....""
""Come, hurry and come home.""
[pause]
""No, I'm going to live in
a hotel!!""
""What!?""
... Wait, this sounds familiar......{END}"
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""Młody człowiek chciał tu zostać, zawsze tak mówił. ""Dlaczego mają miejsce zdarzenia tego rodzaju?""
[pause]
Człowiek przez dłuższy czas wiedział dokąd zmierza, ale nigdy nie chciał się tam udać. To było wtedy...
""Hej. Spóźniłeś się.
[pause]
Ciekawi mnie czy jest jakiś powód.""
""Ja....""
""Chodź, pospiesz się i chodź do domu.""
[pause]
""Nie, zamierzam mieszkać w hotelu!!""
""Co!?"" ...
Czekaj, to brzmi znajomo......{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 3
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""You have done very well.""
""Grandfather....!""
""I have taught you everything
I know. Go back to your father
and mother and help them out.""
[pause]
""Grandfather... I love this
village. Grandfather...no...
Master! I'm still not ready!
Please let me stay!""
[pause]
""Oh, Gray""
............That's what I thought...{END}"
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""Bardzo dobrze się spisałeś.""
""Dziadku....!""
""Nauczyłem Cię wszystkiego co potrafię. Wróć do swoich rodziców by im pomóc.""
[pause]
""Dziadku... Kocham to miasteczko. Dziadku...nie... Mistrzu! Nie jestem gotowy! Pozwól mi zostać!""
[pause]
""Och, Gray""
............Tak myślałem...{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 3
{F3}{0F}I'm having a party for my
birthday at The Inn on day
{21}{40} of the Summer month.
Please come! Ann{END}
{F3}{0F}Urządzam przyjęcie urodzinowe w karczmie {21}{40} dnia lata. Zapraszam! Ann{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 2
{F3}{0F}Amount of fodder: {12}{40}{END}
{F3}{0F}Ilość paszy: {12}{40}{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 2
{F3}{0F}Amount of lumber: {13}{40}{END}
{F3}{0F}Ilość drewna: {13}{40}{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 3
{F3}{0F}Amount of fish food: {15}{40}
Place fish in fish pond
by throwing them in.
[pause]
Throw fish food in pond to
feed the fish.
The same when taking fish out.{END}
{F3}{0F}Ilość karmy dla ryb: {15}{40}
Dodaj ryby do stawu poprzez wrzucenie.
[pause]
Wrzuć jedzenie dla ryb jeśli chcesz je nakarmić.
Możesz także wyciągać wyhodowane ryby.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 3
{F3}{0F}Amount of chicken feed: {14}{40}{END}
{F3}{0F}Ilość karmy dla kur: {14}{40}{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
16. TAK 3
{F3}{0F}Put eggs in this box to hatch
chicks.{END}
{F3}{0F}Włóż jajka do tej przegrody aby wykluły się pisklęta.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 2
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}The hen house is full...
If you hatched a chick there
would no place to put its
food.{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Kurnik jest pełen...
Jeśli wyklułoby Ci się jeszcze jedno pisklę nie będziesz miał go gdzie nakarmić.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 3
{F3}{0F}Mayonnaise maker.
Put eggs in this to make
mayonnaise.{END}
{F3}{0F}Maszyna do produkcji majonezu.
Włóż do maszyny jajka aby wytworzyć majonez.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 4
{F3}{0F}Cheese maker.
Put milk in this to make
cheese.{END}
{F3}{0F}Maszyna do produkcji sera.
Włóż do maszyny mleko aby wytworzyć ser.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 2
{F3}{0F}Yarn Ball Maker.
Put wool in here to make yarn
balls.{END}
{F3}{0F}Maszyna do produkcji włóczki. Włóż wełnę do maszyny aby wytworzyć włóczkę.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 2
{F3}{0F}{88}{00} Village outskirts
{87}{00} Woodcutter's house
Yodel Ranch {8A}{00}{END}
{F3}{0F}{88}{00}Obrzeża miasta
{87}{00} Dom drwala
Jodłowe Ranczo {8A}{00}{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 3
{F6}{0F}There is a book about
chickens.
The Poultry Farm has white
leghorns...{END}
{F6}{0F}To jest książka o kurczakach.
Ferma kurczaków hoduje białe leghorny...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 2
{F3}{0F}{88}{00} Chicken Lil's
Rose Square {89}{00}{END}
{F3}{0F}{88}{00}"Kurczaki Lili"
Plac Róży {89}{00}{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 2
{F6}{0F}This book is about how to
raise livestock...
It talks about how to milk
cows.
[pause]
Must be from back when they
didn't use milking machines...{END}
{F6}{0F}Ta książka jest o tym jak hodować żywy inwentarz...
Mówi o tym jak doić krowy.
[pause]
Musi być jeszcze z czasów, gdy nie było maszyn do dojenia...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 2
{F3}{0F}North village {89}{00}
{87}{00} {0D}{40} Farm
Chicken Lil's {8A}{00}{END}
{F3}{0F}Północna część miasta {89}{00}
{87}{00} Farma {0D}{40}
"Kurczaki Lilli" {8A}{00}{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 4
"{F3}{0F}""Saibara Blacksmith""
Open from 10AM to 4PM.
Sorry, but we're closed on
Thursdays.{END}"
"{F3}{0F}""Kuźnia Saibary""
Otwarta od 10:00 do 16:00.
Przepraszamy, nieczynne w czwartki.{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 2
"{F3}{0F}""Aja Winery""
Opened from 9 to 12 selling
wine and grape juice made from
our own OrChard.
[pause]
Closed Saturdays.{END}"
"{F3}{0F}""Winiarnia Aji""
Otwarte od 9 do 12, sprzedajemy wino i sok winogronowy wytworzony z owoców naszego sadu.
[pause]
Zamknięte w soboty.{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 2
"{F6}{0F}""1. The first step in tool
forging.
2. Making tools strong so
they're easy to use
[pause]
...Everything about tools
is here.{END}"
"{F6}{0F}""1. Pierwsze kroki wykuwania narzędzi.""
""2. Hartowanie narzędzi""
[pause]
...Tu jest wszystko na temat narzędzi.{END}"
Tłumacz / popraw / korekta » *
29. TAK 2
{F6}{0F}Writes about how to grow sweet
grapes...
Doesn't seem very useful...{END}
{F6}{0F}Opis uprawiania słodkich winogron...
Nic przydatnego...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.