Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_5DA6000_2

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_5DA6000_2

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
1. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""Creatures of the Mountain
- 1 - Mountain Animals""
[pause]
Many animals live in the
mountain near my village.
Rabbits and squirrels and even
foxes live there.
[pause]
People say that monkeys
sometimes share the Hot Spring
with the people of the
village.{END}"
{"F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}"""Stworzenia z gór - 1 - Zwierzęta z gór""
[pause]
Wiele zwierząt żyje w górach niedaleko miasteczka. Króliki, wiewiórki a nawet żyją tutaj lisy.
[pause]
Ludzie mówią że małpy czasem przychodzą do gorących źródeł i korzystają z nich jak ludzie z miasteczka."{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""Creatures of the Mountain
- 2 - Mountain Insects""
[pause]
Many kinds of insects live in
the mountain near my village.
Cicadas, crickets,
grasshoppers, ladybugs, bees,
[pause]
and even rare insects like the
Atlas beetle and the Stag
beetle can be found there.{END}"
{"F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}"""Stworzenia z gór - 2 - Owady z gór""
[pause]
Wiele rodzajów owadów żyje w górach niedaleko mojego miasteczka.Cykady, świerszcze, koniki polne, biedronki , pszczoły,
[pause]
rzadkie zwierzęta takie jak świerszcze atlas chrząszcz stag również można spotkać."{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 3
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""Creatures of the Mountain
- 3 - Problems for the
Villagers""
[pause]
Like I wrote before, many
different animals live in the
mountain near my village.
[pause]
There are animals like foxes,
but nothing dangerous like
bears or wild boar.
However, wild dogs live on the
[pause]
mountain, and these sometimes
come down and attack
livestock, which is a problem
for the farmers.{END}"
"""Stworzenia z gór - 3 - Problemy mieszkańców""
[pause]
Jak już pisałem, wiele różnych zwierząt żyje w górach niedaleko mojego miasteczka.
[pause]
Są lisy, ale nie są tak groźne jak np. niedźwiedzie czy dziki. Jednakże, dzikie psy żyjące w
[pause]
górach, czasem schodzą i atakują farmy, co dla farmerów jest kłopotliwe."
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""That's when Marlow Chrisford
figured out the entire
mystery.""
...Seems to be a mystery novel...
[pause]
""Inside the UFO, a weird
creature was laying down on
a horizontal platform.""
...Maybe it's a science fiction
[pause]
story...
""Then the hero Shinichi
Izumi..............................""
...It appears Marlow Chrisford
wasn't the main Character after
all...{END}"
"""Wtedy właśnie Marlow Chrisford rozwikłał całą tajemnicę."" ...zupełnie jak w książce...
[pause]
""Wewnątrz statku UFO leżała jakaś istota."" ...Może to historia
[pause]
 science fiction... ""Wtedy dzielny Shinichi Izumi.............................."" ...Wygląda na to, że Marlow Chrisford nie był wcale główną postacią..."
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Epilogue
[pause]
...Shinichi walked gloomily down
the streets of London...
""Hey Shinichi.
What happened after that?""
[pause]
""Hello Marlow.
Thanks to you, I managed to
sneak into the UFO, but the
truth remains a mystery.""
[pause]
""There's no hurry.
We still have lots of time.""
...The story of these two
has just begun...{END}"
"Epilog
[pause]
...Shinichi szedł wzdłuż ponurych ulic Londynu... ""Cześć Shinichi. Co stało się potem?""
[pause]
""Witaj Marlow. Dzięki Tobie udało mi się wkraść do UFO, ale prawda pozostanie tajemnicą.""
[pause]
""Nie ma pośpiechu. Ciągle mamy mnóstwo czasu."" ...Historia tych dwóch ludzi miała się dopiero zaczać..."
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""The young man stood there
dazed, looking at the land for
the first time.
So this is where
[pause]
I'm going to farm...""............Farm?......{END}"
"""Młody człowiek stał oszołomiony, patrząc na ziemię po raz pierwszy. Tak to jest gdy
[pause]
Idę na farmę...""............Farmę?......"
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""Now that farm is filled with
chickens, cows and even sheep.
The young man recalled the
first time he came to the land
[pause]
and realized he could do
anything he set his mind to.""{END}"
"""Teraz farma wypełniona była kurami, krowami i nawet owcami. Młody człowiek przypomniał sobie kiedy pierwszy raz tu przyjechał
[pause]
i zrealizował wszystko co sobie wtedy zaplanował."""
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""The young man wants to stay
put, he is always saying.
""Why does this sort of thing
happen?""
[pause]
The man has long known where
he was heading, but he never
wanted to go. It was then...
""Hey. You're so late.
[pause]
I was wondering if something
happened.""
""I....""
""Come, hurry and come home.""
[pause]
""No, I'm going to live in
a hotel!!""
""What!?""
... Wait, this sounds familiar......{END}"
"""Młody człowiek chciał tu zostać, zawsze tak mówił. ""Dlaczego mają miejsce zdarzenia tego rodzaju?""
[pause]
Człowiek przez dłuższy czas wiedział gdzie się udać, ale nigdy nie chciał iść. To było wtedy... ""Hey. Spóźniłeś się.
[pause]
Ciekawi mnie czy coś się stało."" ""Ja...."" ""Chodź, pospiesz się i chodź do domu.""
[pause]
""Nie, zamierzam mieszkać w hotelu!!"" ""Co!?"" ... Czekaj, to brzmi znajomo......"
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 2
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""You have done very well.""
""Grandfather....!""
""I have taught you everything
I know. Go back to your father
and mother and help them out.""
[pause]
""Grandfather... I love this
village. Grandfather...no...
Master! I'm still not ready!
Please let me stay!""
[pause]
""Oh, Gray""
............That's what I thought...{END}"
"""Bardzo dobrze się spisałeś."" ""Dziadku....!"" ""Nauczyłem Cię wszystkiego co potrafię. Wróć do swoich rodziców by im pomóc.""
[pause]
""Dziadku... Kocham to miasteczko. Dziadku...nie... Mistrzu! Nie jestem gotowy! Pozwól mi zostać!""
[pause]
""Och, Gray"" ............Tego się właśnie nauczyłem..."
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 2
{F3}{0F}Amount of fish food: {15}{40}
Place fish in fish pond
by throwing them in.
[pause]
Throw fish food in pond to
feed the fish.
The same when taking fish out.{END}
{F3}{0F}Ilość karmy dla ryb: {15}{40} Połż rybę by wrzucić ją do stawu
[pause]
Wrzuć jedzenie dla ryb jeśli chcesz je nakarmić. {END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 1
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}The hen house is full...
If you hatched a chick there
would no place to put its
food.{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Kurnik jest pełny... Jeśli wykluje Ci sie jeszcze jedno pisklę nie będziesz miał go gdzie nakarmić.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 1
{F3}{0F}{88}{00} Village outskirts
{87}{00} Woodcutter's house
Yodel Ranch {8A}{00}{END}
{F3}{0F}{88}{00}Obrzeża miasta {87}{00} Dom drwala Ranczo Yodel {8A}{00}{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 2
{F6}{0F}There is a book about
chickens.
The Poultry Farm has white
leghorns...{END}
{F6}{0F}To jest książka o kurczakach. Ferma kurczaków hoduje białe leghorny...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 1
{F6}{0F}This book is about how to
raise livestock...
It talks about how to milk
cows.
[pause]
Must be from back when they
didn't use milking machines...{END}
{F6}{0F}Ta książka jest o tym jak hodować żywy inwentarz... Oraz jak doić krowy.
[pause]
Musi być jeszcze z czasów, gdy nie było maszyn do dojenia...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 1
{F3}{0F}North village {89}{00}
{87}{00} {0D}{40} Farm
Chicken Lil's {8A}{00}{END}
{F3}{0F}Północna cześć miasta {89}{00} {87}{00} {0D}{40} Farma "Kurczaki Lil" {8A}{00}{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 3
"{F3}{0F}""Saibara Blacksmith""
Open from 10AM to 4PM.
Sorry, but we're closed on
Thursdays.{END}"
"""Kuźnia Saibary"" Otwarta od 10AM do 4PM. Przepraszamy, nieczynne w czwartki."
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 1
"{F3}{0F}""Aja Winery""
Opened from 9 to 12 selling
wine and grape juice made from
our own OrChard.
[pause]
Closed Saturdays.{END}"
"""Winiarnia Aji"" Otwarte od 9 do 12, sprzedają tu wino i sok winogronowy wytworzony z własnego sadu.
[pause]
Zamknięte w soboty."
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 1
"{F6}{0F}""1. The first step in tool
forging.
2. Making tools strong so
they're easy to use
[pause]
...Everything about tools
is here.{END}"
"""1. Pierwsze kroki wykuwania narzędzi. 2. Hartowanie narzędzi
[pause]
...Tu jest wszystko na temat narzędzi."
Tłumacz / popraw / korekta » *
31. TAK 1
"{F3}{0F}""Mary's Library""
Open from 10AM to 4PM
Closed Mondays{END}"
{"F3}{0F}"""Biblioteka Mary"" Otwarte od 10AM do 4PM W poniedziałki nie czynne"{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
32. TAK 1
"{F3}{0F}""Mary's Library""
Open from 10AM to 4PM
Closed Wednesdays{END}"
{"F3}{0F}"""Biblioteka Mary"" Otwarta od 10AM do 4PM W środy nie czynna"{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
33. TAK 1
"{F3}{0F}""Mary's Library""
Open Sundays only,
from 10AM to 4PM{END}"
{"F3}{0F}"""Biblioteka Mary"" Czynna tylko w niedziele, od 10AM do 4PM"{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
34. TAK 1
{F6}{0F}An expensive picture book on
plants... Don't touch it,
because you mustn't get it
dirty or damage it...{END}
{F6}{0F}Droga książka ze zdjęciami o roślinach... Nie dotykać ponieważ możesz go ubrudzić lub zniszczyć...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
35. TAK 1
"{F6}{0F}""Harris` Patrol Diary""
...the village is always safe...{END}"
{"F6}{0F}"""Harris` Dziennik patrolowy"" ...miasteczko jest zawsze bezpieczne..."{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
37. TAK 1
{F3}{0F}{88}{00} North village
{87}{00} West village
South village {8A}{00}{END}
{F3}{0F}{88}{00}Północe miasto {87}{00} Zachodnie miasto Południowe miasto {8A}{00}{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
38. TAK 1
"{F3}{0F}""Supermarket""
Open from 9AM to 5PM
Closed Tuesdays and Sundays{END}"
{"F3}{0F}"""Supermarket"" Otwarty od 9AM do 5PM Nie czynny w wtorki i niedziele"{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
39. TAK 1
"{F3}{0F}""Mineral clinic""
clinic hours: 9AM to 4PM
Closed on Wednesdays{END}"
{"F3}{0F}"""Klinika Mineral"" Godziny przyjmowania: 9AM - 4PM Nie czynna w środy"{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
42. TAK 1
{F3}{0F}{88}{00} Village center
{87}{00} Rose Square{END}
{F3}{0F}{88}{00}Rynek wioski {87}{00} Plac Różany{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
43. TAK 1
"{F3}{0F}""Doug's Place""
Bar open 8:00 to 21:00{END}"
{"F3}{0F}"""Bar Douga"" Bar otwarty od 8:00 do 21:00"{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
44. TAK 1
"{F3}{0F}""Doug's Place""
Check in: 13:00
Check out: 12:00{END}"
"""Karczma Doug'a"" Otwarcie: 13:00 Zamknięcie: 12:00"
Tłumacz / popraw / korekta » *
45. TAK 1
"{F3}{0F}-- Notice for ""New Year's Eve
Party"" and ""New Year Party"" --
Let's ring out the old and ring
in the new.
The New Year's Eve Party starts
from 12am at the Summit.
The New Year Party starts from
6PM in Rose Square and at
Doug's Place.{END}"
"-- Ogłoszenie dla ""Zabawy Sylwestrowej"" i ""Zabawy Noworocznej""--Pożegnajmy stary i powitajmy Nowy Rok. Zabawa Sylwestrowa rozpocznie się o 12AM na Szczycie. Zabawa Noworoczna rozpoczyna się o 6PM na Placu Różanym i w Karczmie Doug'a."
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.