Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_5DA6000_2

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_5DA6000_2

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
1. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""Creatures of the Mountain
- 1 - Mountain Animals""
[pause]
Many animals live in the
mountain near my village.
Rabbits and squirrels and even
foxes live there.
[pause]
People say that monkeys
sometimes share the Hot Spring
with the people of the
village.{END}"
{"F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}"""Stworzenia z gór - 1 - Zwierzęta z gór""
[pause]
Wiele zwierząt żyje w górach niedaleko miasteczka. Króliki, wiewiórki a nawet żyją tutaj lisy.
[pause]
Ludzie mówią że małpy czasem przychodzą do gorących źródeł i korzystają z nich jak ludzie z miasteczka."{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""Creatures of the Mountain
- 2 - Mountain Insects""
[pause]
Many kinds of insects live in
the mountain near my village.
Cicadas, crickets,
grasshoppers, ladybugs, bees,
[pause]
and even rare insects like the
Atlas beetle and the Stag
beetle can be found there.{END}"
{"F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}"""Stworzenia z gór - 2 - Owady z gór""
[pause]
Wiele rodzajów owadów żyje w górach niedaleko mojego miasteczka.Cykady, świerszcze, koniki polne, biedronki , pszczoły,
[pause]
rzadkie zwierzęta takie jak świerszcze atlas chrząszcz stag również można spotkać."{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 3
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""Creatures of the Mountain
- 3 - Problems for the
Villagers""
[pause]
Like I wrote before, many
different animals live in the
mountain near my village.
[pause]
There are animals like foxes,
but nothing dangerous like
bears or wild boar.
However, wild dogs live on the
[pause]
mountain, and these sometimes
come down and attack
livestock, which is a problem
for the farmers.{END}"
"""Stworzenia z gór - 3 - Problemy mieszkańców""
[pause]
Jak już pisałem, wiele różnych zwierząt żyje w górach niedaleko mojego miasteczka.
[pause]
Są lisy, ale nie są tak groźne jak np. niedźwiedzie czy dziki. Jednakże, dzikie psy żyjące w
[pause]
górach, czasem schodzą i atakują farmy, co dla farmerów jest kłopotliwe."
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""That's when Marlow Chrisford
figured out the entire
mystery.""
...Seems to be a mystery novel...
[pause]
""Inside the UFO, a weird
creature was laying down on
a horizontal platform.""
...Maybe it's a science fiction
[pause]
story...
""Then the hero Shinichi
Izumi..............................""
...It appears Marlow Chrisford
wasn't the main character after
all...{END}"
"""Wtedy właśnie Marlow Chrisford rozwikłał całą tajemnicę."" ...zupełnie jak w książce...
[pause]
""Wewnątrz statku UFO leżała jakaś istota."" ...Może to historia
[pause]
 science fiction... ""Wtedy dzielny Shinichi Izumi.............................."" ...Wygląda na to, że Marlow Chrisford nie był wcale główną postacią..."
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Epilogue
[pause]
...Shinichi walked gloomily down
the streets of London...
""Hey Shinichi.
What happened after that?""
[pause]
""Hello Marlow.
Thanks to you, I managed to
sneak into the UFO, but the
truth remains a mystery.""
[pause]
""There's no hurry.
We still have lots of time.""
...The story of these two
has just begun...{END}"
"Epilog
[pause]
...Shinichi szedł wzdłuż ponurych ulic Londynu... ""Cześć Shinichi. Co stało się potem?""
[pause]
""Witaj Marlow. Dzięki Tobie udało mi się wkraść do UFO, ale prawda pozostanie tajemnicą.""
[pause]
""Nie ma pośpiechu. Ciągle mamy mnóstwo czasu."" ...Historia tych dwóch ludzi miała się dopiero zaczać..."
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""The young man stood there
dazed, looking at the land for
the first time.
So this is where
[pause]
I'm going to farm...""............Farm?......{END}"
"""Młody człowiek stał oszołomiony, patrząc na ziemię po raz pierwszy. Tak to jest gdy
[pause]
Idę na farmę...""............Farmę?......"
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""Now that farm is filled with
chickens, cows and even sheep.
The young man recalled the
first time he came to the land
[pause]
and realized he could do
anything he set his mind to.""{END}"
"""Teraz farma wypełniona była kurami, krowami i nawet owcami. Młody człowiek przypomniał sobie kiedy pierwszy raz tu przyjechał
[pause]
i zrealizował wszystko co sobie wtedy zaplanował."""
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 1
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""The young man wants to stay
put, he is always saying.
""Why does this sort of thing
happen?""
[pause]
The man has long known where
he was heading, but he never
wanted to go. It was then...
""Hey. You're so late.
[pause]
I was wondering if something
happened.""
""I....""
""Come, hurry and come home.""
[pause]
""No, I'm going to live in
a hotel!!""
""What!?""
... Wait, this sounds familiar......{END}"
"""Młody człowiek chciał tu zostać, zawsze tak mówił. ""Dlaczego mają miejsce zdarzenia tego rodzaju?""
[pause]
Człowiek przez dłuższy czas wiedział gdzie się udać, ale nigdy nie chciał iść. To było wtedy... ""Hey. Spóźniłeś się.
[pause]
Ciekawi mnie czy coś się stało."" ""Ja...."" ""Chodź, pospiesz się i chodź do domu.""
[pause]
""Nie, zamierzam mieszkać w hotelu!!"" ""Co!?"" ... Czekaj, to brzmi znajomo......"
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 2
"{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}""You have done very well.""
""Grandfather....!""
""I have taught you everything
I know. Go back to your father
and mother and help them out.""
[pause]
""Grandfather... I love this
village. Grandfather...no...
Master! I'm still not ready!
Please let me stay!""
[pause]
""Oh, Gray""
............That's what I thought...{END}"
"""Bardzo dobrze się spisałeś."" ""Dziadku....!"" ""Nauczyłem Cię wszystkiego co potrafię. Wróć do swoich rodziców by im pomóc.""
[pause]
""Dziadku... Kocham to miasteczko. Dziadku...nie... Mistrzu! Nie jestem gotowy! Pozwól mi zostać!""
[pause]
""Och, Gray"" ............Tego się właśnie nauczyłem..."
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 2
{F3}{0F}Amount of fish food: {15}{40}
Place fish in fish pond
by throwing them in.
[pause]
Throw fish food in pond to
feed the fish.
The same when taking fish out.{END}
{F3}{0F}Ilość karmy dla ryb: {15}{40} Połż rybę by wrzucić ją do stawu
[pause]
Wrzuć jedzenie dla ryb jeśli chcesz je nakarmić. {END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 1
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}The hen house is full...
If you hatched a chick there
would no place to put its
food.{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Kurnik jest pełny... Jeśli wykluje Ci sie jeszcze jedno pisklę nie będziesz miał go gdzie nakarmić.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 1
{F3}{0F}{88}{00} Village outskirts
{87}{00} Woodcutter's house
Yodel Ranch {8A}{00}{END}
{F3}{0F}{88}{00}Obrzeża miasta {87}{00} Dom drwala Ranczo Yodel {8A}{00}{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 2
{F6}{0F}There is a book about
chickens.
The Poultry Farm has white
leghorns...{END}
{F6}{0F}To jest książka o kurczakach. Ferma kurczaków hoduje białe leghorny...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 1
{F3}{0F}{88}{00} Chicken Lil's
Rose Square {89}{00}{END}
{F3}{0F}{88}{00}"Kurczaki Lil" Plac Różany {89}{00}{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 1
{F6}{0F}This book is about how to
raise livestock...
It talks about how to milk
cows.
[pause]
Must be from back when they
didn't use milking machines...{END}
{F6}{0F}Ta książka jest o tym jak hodować żywy inwentarz... Oraz jak doić krowy.
[pause]
Musi być jeszcze z czasów, gdy nie było maszyn do dojenia...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 1
{F3}{0F}North village {89}{00}
{87}{00} {0D}{40} Farm
Chicken Lil's {8A}{00}{END}
{F3}{0F}Północna cześć miasta {89}{00} {87}{00} {0D}{40} Farma "Kurczaki Lil" {8A}{00}{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 3
"{F3}{0F}""Saibara Blacksmith""
Open from 10AM to 4PM.
Sorry, but we're closed on
Thursdays.{END}"
"""Kuźnia Saibary"" Otwarta od 10AM do 4PM. Przepraszamy, nieczynne w czwartki."
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 1
"{F3}{0F}""Aja Winery""
Opened from 9 to 12 selling
wine and grape juice made from
our own Orchard.
[pause]
Closed Saturdays.{END}"
"""Winiarnia Aji"" Otwarte od 9 do 12, sprzedają tu wino i sok winogronowy wytworzony z własnego sadu.
[pause]
Zamknięte w soboty."
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 1
"{F6}{0F}""1. The first step in tool
forging.
2. Making tools strong so
they're easy to use
[pause]
...Everything about tools
is here.{END}"
"""1. Pierwsze kroki wykuwania narzędzi. 2. Hartowanie narzędzi
[pause]
...Tu jest wszystko na temat narzędzi."
Tłumacz / popraw / korekta » *
31. TAK 1
"{F3}{0F}""Mary's Library""
Open from 10AM to 4PM
Closed Mondays{END}"
{"F3}{0F}"""Biblioteka Mary"" Otwarte od 10AM do 4PM W poniedziałki nie czynne"{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
32. TAK 1
"{F3}{0F}""Mary's Library""
Open from 10AM to 4PM
Closed Wednesdays{END}"
{"F3}{0F}"""Biblioteka Mary"" Otwarta od 10AM do 4PM W środy nie czynna"{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
33. TAK 1
"{F3}{0F}""Mary's Library""
Open Sundays only,
from 10AM to 4PM{END}"
{"F3}{0F}"""Biblioteka Mary"" Czynna tylko w niedziele, od 10AM do 4PM"{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
34. TAK 1
{F6}{0F}An expensive picture book on
plants... Don't touch it,
because you mustn't get it
dirty or damage it...{END}
{F6}{0F}Droga książka ze zdjęciami o roślinach... Nie dotykać ponieważ możesz go ubrudzić lub zniszczyć...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
35. TAK 1
"{F6}{0F}""Harris` Patrol Diary""
...the village is always safe...{END}"
{"F6}{0F}"""Harris` Dziennik patrolowy"" ...miasteczko jest zawsze bezpieczne..."{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
37. TAK 1
{F3}{0F}{88}{00} North village
{87}{00} West village
South village {8A}{00}{END}
{F3}{0F}{88}{00}Północe miasto {87}{00} Zachodnie miasto Południowe miasto {8A}{00}{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
38. TAK 1
"{F3}{0F}""Supermarket""
Open from 9AM to 5PM
Closed Tuesdays and Sundays{END}"
{"F3}{0F}"""Supermarket"" Otwarty od 9AM do 5PM Nie czynny w wtorki i niedziele"{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
39. TAK 1
"{F3}{0F}""Mineral clinic""
clinic hours: 9AM to 4PM
Closed on Wednesdays{END}"
{"F3}{0F}"""Klinika Mineral"" Godziny przyjmowania: 9AM - 4PM Nie czynna w środy"{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
42. TAK 1
{F3}{0F}{88}{00} Village center
{87}{00} Rose Square{END}
{F3}{0F}{88}{00}Rynek wioski {87}{00} Plac Różany{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
43. TAK 1
"{F3}{0F}""Doug's Place""
Bar open 8:00 to 21:00{END}"
{"F3}{0F}"""Bar Douga"" Bar otwarty od 8:00 do 21:00"{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
44. TAK 1
"{F3}{0F}""Doug's Place""
Check in: 13:00
Check out: 12:00{END}"
"""Karczma Doug'a"" Otwarcie: 13:00 Zamknięcie: 12:00"
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.